Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 520 от 14.08.2009г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 25 Август 2009г. 18:18ч.
З А П О В Е Д

№ 520
гр.Пещера 14.08.2009г.

В изпълнение на Решение №345/26.06.2009г. на Общински съвет - гр.Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и като съобразих разпоредбите на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.87, ал.1 и ал.2 и чл.88, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински Съвет - Пещера,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам провеждане на публичен търг с явно наддаване на 11.09.2009 г. от 10.00 часа в стая №5 на І-ви етаж в Общинска администрация за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост – «Младежки дом», а именно:
1.1. Част от партерен /І-ви/ етаж на двуетажна масивна сграда, която част включва площ от 60,00 кв.м и складова площ от 60,00 кв.м, граничещи със салон, и част от незастроено място с площ от 100,00 кв.м, намиращи се в УПИ VІІ-1105, кв.97 по ПУП на гр.Пещера при начална тръжна цена 744,00 лв. със ДДС. Граници и съседи на имота:североизток-УПИ-VІ-1104-Паметник на културата, югозапад-улица с о.т.414-415, северозапад-УПИ VІІ-1106 и югоизток-улица с о.т.414-413, кв.97.
2. Утвърждавам тръжна документация, която може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 04.09.2009 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 10.09.2009 г.
4. Определям документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за .......

съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 10.09.2009г.
6. Допускам оглед на обектите до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.
8. Търговете да се проведат от Комисия в състав:
Председател: …………………………………………………………………
Членове: ……………………………………………………………………...
9. Определям резервни членове: …………………………………………
10. Обява за търговете да се публикува във вестник “Пазарджишка Марица”.
11. Препис от настоящата ми Заповед да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол върху изпълнението на Заповедта ми възлагам на Тодор Чолаков - Зам.кмет на Община - Пещера.К М Е Т : /п/
/СТ.ВАРСАНОВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069