Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 01 Септември 2009г. 13:17ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А

І. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 18.09.2009 г. за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: УПИ ХІV-ПП “Братя Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с РЗП - 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със ЗП - 30,00 кв.м, при граници и съседи: север-улица с о.т.481б-481в, изток-УПИ ХV, юг-УПИ” ІХ-Техноком, запад-УПИ ХХV-Производствена дейност, с административен адрес ул. Г.Кьосеиванов” №21 и утвърждава тръжна документация.
ІІ. Начална тръжна цена в размер на 1 102 600,00 /един милион сто и две хиляди и шестстотин/ лева. Върху частта от земята, представляваща неприлежащ към сградите терен, в размер на 184,00 кв.м, се начислява 20 % ДДС в размер на 9941,40 лв. Цената се заплаща съгласно условията, посочени в тръжната документация и проекто-договора:
а) начин на плащане- в левове, без други платежни средства;
б) срок на плащане- при сключване.....

на договора;
в) собствеността върху имота, предмет на търга, се прехвърля със сключването на договора в срок до тридесет дни от датата на решението за определяне на спечелилия търга.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10 000 лв. ( десет хиляди ) лева.
ІV. Депозита за участие в търга от 20 000 лева, който се внася в срок до 17:00 ч. на 17.09.2009 г. по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
V. Информационен меморандум и тръжна документация се закупуват от ОЦУИГ, етаж - І в сградата на Община Пещера до 14.09.2009 г. Цена на информационния меморандум – 50 (петдесет лева), на тръжната документация – 200 (двеста лева), които се заплащат в касата на ОЦУИГ.
VІ. Срок за подаване на документите за участие търга с явно наддаване – 17:00 часа на 17.09.2009 г.
VІІ. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на документацията за продажба чрез предварителна заявка в стая № 19 на общинска администрация.
VІІІ. Търгът ще се проведе на 18.09.2009 г. (петък) от 14.00 часа в заседателната зала (стая №5) на ОА – гр. Пещера.
ІХ. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – да са юридически лица и да притежават собствен капитал, определен според общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети по международните счетоводни стандарти, не по-малък от 100 000 лева и да са подписали декларация за приемане на условията на Споразумението с ТПКИ “Братя Горови” от 13.11.2008г.
Х. Задължителни изисквания към офертата:
Офертата следва да има следното минимално съдържание:
а) административни сведения за заинтересованото лице – наименование, седалище и адрес на управление, координати за контакти (телефон, факс, е-mail), лице за контакти, обслужваща банка и номер на сметката, по която ще бъде възстановен депозитът;
в)декларация за приемане на условията на споразумението, подписано между ТПКИ “Братя Горови” и Община Пещера.

Дирекция “ОСНМП”
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069