Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Покана Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 01 Септември 2009г. 19:22ч.Покана

Проект: „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”

На 02 септември 2009 г. от 11.00 часа в Пленарната зала на Община Пещера ще се проведе пресконференция за представяне на проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”. Проектът се реализира от Община Пещера в партньорство с Регионална агенция за социално-икономическо развитие- гр. Хасково и Община Сурия, Испания с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
Проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество” има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики, чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия България-Испания.
Предвидените дейности по проекта имат за цел:
1.Да се установят контакти и развият партньорства за сътрудничество между Община Пещера (България) и Община Сурия (Испания) с цел разпространяване и обмен на информация, знания, умения и най-добри практики в сферата на формиране на местни и регионални политики;
2.Да се създадат нови .....

подходи и решения в областите планиране и устройство на територията, превенция на риска, жилищна политика, маркетинг на туристическите дестинации, междуобщинско и междусекторно сътрудничество , в които процесите на регионално развитие изискват ново и с разширен обхват ноу-хау и най-добри практики, взаимствани от европейски партньори със сходни природни и социално-икономически характеристики.
3.Да се създаде партньорска мрежа, подпомагаща балансираното, хармонично и устойчиво развитие на Община Пещера (България) и Община Сурия (Испания).

Участие в пресконференцията ще вземат:

1.Стелиян Варсанов- Кмет на Общна Пещера
2.Ели Воденичарова- Началник на Регионален отдел “Южен централен район за планиране”
3.Николина Серафимова – Председател на УС и Директор на Регионална агенция за соцално-икономическо развитие- Хасково и Ръководител на проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”
4.Златка Гемиева –Гл. експерт “ПНМП” В Община Пещера- Координатор проект


“Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069