Петък, 19 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект за изменение на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 11 Септември 2009г. 21:46ч.
ПРОЕКТ за изменение на Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера
С Решение № 457/03.12.1998 г. на Общински съвет Пещера е приета Наредба за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера. В чл.2, ал.1 на цитираната наредба са изброени дейности, за изпълнението на които се създават общински предприятия, съгласно чл.53 от Закона за общинската собственост (ЗОС) обн. в ДВ, бр.44 от 21.05.1996 г. След приемане на цитираната наредба нормата на чл.53 от ЗОС е претърпяла няколко изменения - ДВ, бр.96 от 1999 г., ДВ, бр.101 от 2004 г., ДВ, бр.54 от 2008 г.
Предвид последната редакция на чл.53 от ЗОС и чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) е необходимо да се измени чл.2 от Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера. Проектът за изменение и допълнение на наредбата има за цел ...
привеждането й в съответствие с последните редакции на ЗОС, като се определят и дейностите и услугите, за които могат да се създават общински предприятия. За прилагането на актуализираната правна уредба не се налага разходване на финансови и други средства. Такива средства се предвиждат тогава, когато се взема решение за създаване на общинско предприятие при всеки конкретен случай. Прилагането на наредбата с предложените изменения създава условия за ефективен контрол при управлението и разходването на бюджетни средства.
Предлаганото изменение е в съответствие с чл.8 от ЗНА, чл.51, ал.2 и чл.53 от ЗОС, и правомощията на общинския съвет съгласно чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Предвид изнесеното по-горе е необходимо да се направи изменение на Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера, както следва:
1) Чл.2 да придобие следното съдържание:
“Чл.2. (1) Общинските предприятия могат да осъществяват дейност по:
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, както следва:
а)сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци;
б)зимно поддържане и снегопочистване;
в)социално обслужване;
г)обредна дейност.

(2) Определянето на други услуги или осъществяването на други местни дейности се извършва с решение на Общинския съвет.”
2) Съобразно чл.55 от ЗОС (изм. ДВ, бр.96 от 1999 г., бр.101 от 2004 г.) прякото ръководство на общинските предприятия се извършва от директор. В цитираната наредба е посочено, че общинските предприятия се ръководят от управител. С цел синхронизиране на понятието за ръководния орган на общинските предприятия е необходимо навсякъде в наредбата думата “управител” да се замени с “директор”.

Предложения и становища по проекта могат да се правят в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет-страницата на Община Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069