Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект: "Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 11 Септември 2009г. 21:51ч.


На 03.02.2009г. Кметът на Община Пещера - Стелиян Варсанов подписа договор за финансиране на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 4 704 686.11 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. “
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
Основната му цел е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на жителите на Община Пещера като се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.

В рамките на проекта се предвижда:

• Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – 12 подобекта;
• Доставка на подходящо оборудване на образователните институции;
• Внедряване на мерки за енергийна ефективност;
• Подобряване достъпа на ученици с увреждания и специфични нужди;
...

...
• Осигуряване на пълноценно адаптиране и включване на децата от малцинствата;
• Популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие в съответствия с правилата на ЕС за информация и публичност.

Постигнати резултати:

• Сформиран и действащ екип за управление на проекта.;
• Утвърдена форма на единна документация.;
• Проведени две открити обществени поръчки за избор на изпълнители на включените в проекта СМР и доставка и монтаж на оборудване по реда на Закона за обществени поръчки.;
• Сключен договор с избрания изпълнител за реализация на обществена поръчка : „ Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – избор на изпълнител на предвидените СМР”;
• Изпълниението на Строително – монтажните работи са според заложеният график.;
• Предстои сключване на договор с избрания изпълнител за реализация на обществена поръчка : „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера – избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване”.
• Информиране на обществеността за развитието и изпълнението на проекта.


“Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Обшина Пещера”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069