Петък, 19 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект "Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 11 Септември 2009г. 22:00ч.


На 27 август 2009 г. от 17.00 часа в град Пещера Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и Кмета на Община Пещера Стелиян Варсанов официално откриха „ Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”.
На официалното откриване и пресконференция присъстваха Заместник – министрите от кабинета на МТСП, Областния управител на област Пазарджик Дончо Баксанов, представители на регионалните структури на МТСП и РУСО , социални партньори на местно ниво и представители на Общинска администрация Пещера.
Проектът се реализира по Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската общност.

Обща стойност на проекта: 149 356 евро или 292 114,95 лева

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG2006/018-343.01.01-2.51

Основна цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на възрастните хора с физически увреждания в Община Пещера, потенциални клиенти на специализираните институции, чрез предоставяне на здравни, социални и образователни услуги в общността и подкрепа на техните семейства.

Постигнати резултати:
...

...
- Сформиран и действащ екип за управление на проекта;
- Утвърдена форма на единна документация за мониторинг и контрол;
- Създадена база, отговаряща на изискванията на нормативната уредба и подходяща за предоставяне на услугата, съобразена със специфичните потребности на клиентите;
- Сформиран и обучен 18-членен екип за предоставяне на услугата „Дневен център за възрастни с физически увреждания;
- Предоставяне на комплекс от услуги на 36 възрастни хора с физически увреждания;
- Информиране на обществеността за развитието и изпълнението на проекта.

Реализирането на проекта допринесе за постигането и на една от конкретните
заложени цели. От 01 септември 2009г. стартира предлагането на седмична грижа в Дневния център ( от понеделник до петък ) на 1/3 от обслужваните лица.

При изпълнение на Дейност 6 от проекта, а именно: „Функциониране на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания” бе създадена пилотна група от потребители на Дневния център с най – високи показатели от приложената терапия, която се ангажира в работата с останалите потребители, към създаване на условия за удовлетворяване на ежедневни и рехабилитационни потребности.

Пилотната група от потребители се състои от:
1.Саим Мюмюн
2.Гроздена Върбанчовска
3.Митра Хаджийска
4.Екатерина Тинева
5.Любка Гайдарова
6.Гергана Илчевска
7.Недялка Бойкинова
8.Агрипина Маджарова

Потребителите показват много добро преодоляване на социалната изолация.Активни са в рехабилитационните процедури,трудотерапевтични мероприятия,както и в индивидуалните и груповите психотерапевтични консултации.


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069