Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

МОТИВИ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ПО ЧЛ.3, АЛ.1 КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИС Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 14 Септември 2009г. 19:38ч.
МОТИВИ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ПО ЧЛ.3, АЛ.1 КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА


При последната актуализация на общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги с Решение № 346/26.06.2009 г. на ОбС – Пещера, в Тарифата – приложение към чл.3, ал.1. са включени таксите, дължими по Закона за туризма, които се заплащат за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.
При задълбочен прочит на Закона за туризма с цел извеждане на кръга от правомощия на кмета в процедурите по категоризиране на туристическите дейности и обекти се установи следното:
1. Съгласно чл.52, ал.1 от Закона за туризма, Кметът на общината по предложение на ОЕКК определя категория на:
 средствата за подслон (хотели и мотели) - категория “една звезда” и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения (изключени са вилни и туристически селища, тъй като тяхната категория е по-висока);
 семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи, както и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения – категория “една звезда”, “две звезди” и “три звезди” (пълния обхват на категориите);
 другите места за настаняване (почивни станции, бунгала и къмпинги) – категория “една звезда”, “две звезди” и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, (изключени са вилите, тъй като възможната им категория е “три, четири и пет звезди”;
 самостоятелните заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове) – категория “една звезда” и “две звезди”.
2. За започване на процедурата по категоризиране в общините се заплащат такси, определени с чл.2, ал.1, т.1, 2 и 3 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, за следните видове процедури и услуги:
 за категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели;
 за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, къщи, бунгала, къмпинги;
 за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове.
В тарифата са указани и цените на някои допълнителни административни услуги, свързани с категоризацията:
 за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти.
 за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туристическа дейност, както и на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект.
 за изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената - за средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.

С Решение № 346/26.06.2009 г. Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера ...
е допълнена с таксите за категоризиране на места за подслон и настаняване, като е взета таксата за места за настаняване.
Съгласно чл.49 от Закона за туризма:” Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста”.
(2) Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на съответната община или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки в съответната община.
(4) Лицата по ал. 1 са длъжни да внесат приходите от туристическата такса в бюджетната сметка на общините до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.
Правилно в Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера, туристическата такса е отделена от таксите за административни услуги, но на практика, същата би могла да бъде обвързана с осъществяване на административна услуга “Заверка на хотелски регистър”, която липсва в тарифата. Това ще осигури контрол върху постъпленията и реална събираемост. В списъка на унифицираните наименования на административните услуги, въведен в държавната администрация, тази услуга е записана под номер 203 с наименованието “Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки” в раздел “Административни услуги – търговия, туризъм, транспорт”.
С оглед на това, че съгласуването на проектите на РИЕ и разрешението за поставянето им се извършва по предложение на гл.архитект на общината е целесъобразно административната услуга под т.5 в раздел “Такси за административни услуги – търговия и реклама” да бъде изместена като услуга на позиция 13 “а” в раздел “Такси и цени за административно - технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра”.
С оглед изпълнение на изискванията за осъществяване на категоризиране на търговските обекти, определени като функция на общините от Закона за туризма; съобразяване на административните услуги, извършвани на територията на Община Пещера, със списъка на унифицираните наименования на административните услуги, утвърден от държавната администрация , което неминуемо ще доведе до подобряване на административното обслужване, улесняване на гражданите и правна яснота, Кметът на Община Пещера предлага да бъде отменено Решение №346/26.06.2009 г. на Общински съвет – гр. Пещера и да бъде допълнена Тарифата по чл.3, ал.1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, както следва:
1. Промяна наименованието на раздел трети на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера от “Такси за административни услуги – търговия и реклама” в “Такси за административни услуги – търговия, туризъм транспорт”.
2. В раздел трети “Такси за административни услуги – търговия, туризъм транспорт” да се извършат следните промени:
т.5 – Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи да отпадне от раздела и да се премести в раздел “Такси и цени за административно- технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра” в позиция 13а.
т.5 да стане - “Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки”, с такса за административната услуга в размер на 5 лв., като услугата се извършва след заплащането на туристическата такса.
т.6 – Категоризация на средства за подслон и места за настаняване да включи съответните тарифи:
 за категоризиране на средства за подслон – хотели и мотели:
а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1870 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2750 лв.;
д) над 500 стаи – 5000 лв.
 за категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, къщи, бунгала, къмпинги:
а) до 20 стаи – 250 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 500 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 2500 лв.;
д) над 100 стаи – 5000 лв.;
е) за едно легло в самостоятелна стая – 10 лв.
т.7 – Категоризация на заведения за хранене и развлечение да остане както досега.
т.8 – да се добави с наименование – “други административни услуги, свързани с категоризация на туристическите обекти” със следната тарифа:
а) за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно категоризираните туристически обекти – такса 150 лв.
б) за издаване на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект – такса 100 лв.
в) за изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената за средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения – 50 лв.
В раздел трети – “ Такси за административни услуги- търговия, туризъм, транспорт” се създава нова точка 9 – издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, като за извършване на услугата се определя такса в размер на 20 ( двадесет ) лева.

Проект на тарифата -> тук
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069