Петък, 19 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Провеждане на публични търгове с явно наддаване Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 17 Септември 2009г. 18:48ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А

Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 06.10.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинска администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост както следва:
1.1. Масивна сграда с планоснимачен №9 със застроена площ 480,00 кв.м, в УПИ І – Пионерски лагер и туристически дом, вилно застрояване, кв.1 по ПУП на летовище “Св.Константин” с граници и съседи: север-вила с пл.№5, изток-път с о.т.39г-39в-39б и вила пл.№10, юг-вила пл.№11, запад-край на регулация при начална ...
тръжна цена 226850,00 лв. със ДДС от 10.00 часа.
1.2. Масивна сграда с планоснимачен №5 със застроена площ от 329,40 кв.м, в УПИ І – Пионерски лагер и туристически дом, вилно застрояване, кв.1 по ПУП на летовище “Св.Константин” с граници и съседи: дъно на УПИ І-Пионерски лагер и туристически дом, вилно застрояване, изток-път с о.т.39з-39г, юг-вила пл.№9, запад-край на регулация, при начална тръжна цена 95500,00 лв. със ДДС от 11.00 часа.
1.3. Масивна двуетажна сграда бивша “Здравна служба – ТПКИ “Братя Горови” със застроена площ 356,50 кв.м в кв.82 по ПУП на гр.Пещера с граници и съседи: изток-УПИ ХІІ, запад-УПИ ХХІ, юг-УПИ ІХ-Техноком, север-улица при начална тръжна цена 220000,00 лв. с ДДС от 14.00 часа.
2. Утвърждавам тръжни документации, които може да се закупят всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 25.09.2009 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 02.10.2009 г.
4. Определям документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 05.102009г.
6. Допускам оглед на обектите до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069