Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Неделя, 27 Септември 2009г. 20:09ч.
На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, което ще се проведе на 30.09.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Утвърждаване на видовете дейности и цените на услугите за тях в Културен дом Пещера за учебната 2009-2010 година.
Докладва: Кметът на общината
2. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за новата учебна 2009/2010 година .
Докладва: Кметът на общината

3.Текущи.

3.1. Изменение на Наредбата за създаване и функциониране на общински предприятия на територията на Община Пещера
Докладва: Кметът на общината

3.2. Прекратяване дейността на “Инфрастройпродукт”ЕООД гр.Пещера и създаване на
ОП ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”.
Докладва: Кметът на общината

3.3. Предоставяне право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост на “ВКС” ЕООД гр.Пещера.
Докладва: Кметът на общината
3.4. Обявяване на терен от 565 кв.м., представляващ част от уличното пространство с о.т. 553,554,555 и о.т. по ПУП на гр.Пещера, непосредствено пред УПИ І – Поликлиника, кв.128 по ПУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и който да се приобщи към УПИ І – Поликлиника.
Докладва: Кметът на общината


3.5. Определяне нов член на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.
Докладва: Кметът на общината

3.6. Предоставяне под наем на част от І-ви етаж от имот бивша “Транспортна къща” на СНЦ”Бизнес център Пещера”.
Докладва: Кметът на общината

3.7. Намаляване цената за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV – ПП “Бр.Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м., ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м. и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.
Докладва: Кметът на общината

3.8. Допълнение на Тарифата по чл.3,ал.1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на общината

3.9. Одобряване на проект:”Частично изменение на уличната регулация от о.т. 585 до о.т. 576 по плана на град Пещера” – ул.”М.Такев” от бензиностанция “Лукойл” до края на регулацията на града в посока Батак.
Докладва: Кметът на общината

3.10. Обявяване на терен от 864 кв.м., представляващ част от квартал 79 в между улично пространство от о.т. 377 и о.т. 378/ по ПУП на гр.Пещера, непосредствено до УПИ ХV – Търговия и услуги от публична общинска собственост в частна такава и за който да се образува УПИ ХVІ – Обществено обслужване.
Докладва: Кметът на общината

3.11. Допускане на доброволна делба на съсобствен имот, представляващ масивна сграда бивша транспортна къща, понастоящем художествена галерия и кафене в имот пл.№ 1751, пл.№ 1752 в УПИІІ – Администрация, промкомбинат “Чико” и търговия в кв.113 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на общината

3.12. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на общината

3.13. Одобряване на организационно-функционалната структура на Общинска администрация и звената към нея.
Докладва: Кметът на общината

3.14.Промени по бюджета на Община Пещера за 2009год.
Докладва: Кметът на общината

3.15. Поемане на краткосрочен дълг.
Докладва: Кметът на общината

4. Питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПЕЩЕРА:
/Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА/
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069