Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 20 Октомври 2009г. 18:46ч.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване на 11.11.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Апартамент №5, с площ от 45,97 кв.м, ет.1, ул.” Симон Налбант” №46 при граници и съседи: север-ап.№4, изток-двор, юг-ап.№6, запад-стълбищна клетка ведно с прилежащото му избено помещение №16 при начална тръжна цена 20120,00 лв., върху която не се начислява ДДС от 11,00 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 30.10.2009 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 10.11.2009 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за .......

участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 10.11.2009г.
6. Оглед на обектите може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 30-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069