Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

35 редовно заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 27 Октомври 2009г. 13:55ч.
На 30.10.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за реализирани и подготвени проекти от Община Пещера и усвояване на средствата от фондовете на ЕС за периода октомври 2008г.- октомври 2009г. и възможностите за кандидатстване по Оперативните програми и Структурните фондове на ЕС.
Докладва: Кметът на Общината
2. Текущи.
2.1. Избиране на Комисия за..........

изготвяне на предложения за съдебни заседатели.
Докладва: Председателят на ОбС
2.2. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-н Георги Николов Паскалев.
Докладва: Председателят на ОбС
2.3. Прилагане на чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Докладва: Председателят на ОбС
2.4. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
2.5. Безвъзмездно придобиване на имот държавна собственост, представляващ партерен етаж /първи надземен/от масивна двуетажна сграда със застроена площ 86 кв.м., попадаща в УПИ ІІ -1099, кв.97 по плана на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Общината

2.6. Изменение на Решение № 353/26.06.2009г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
2.7. Допълване на Решение № 292/27.03.2009г. на Общински съвет Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
2.8. Изменяне на Решение № 219/28.11.2008г. и приемане начална тръжна цена за продажба на поземлен имот № 125016 с площ 5.197 дка в м.”Широките ливади”, землище на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
2.9. Одобряване на обект за кандидатстване по Проект ”Красива България – 2010г.
Докладва: Кметът на Общината
2.10. Прекратяване на съсобственост върху УПИ-ХХVІІ-Цех за отлежаване на уисков дестилат, кв.82 между Община Пещера и “ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АД
Докладва: Кметът на Общината
2.11. Увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж.
Докладва: Кметът на Общината
2.12.Учредяване право на преминаване през имот публична общинска собственост, ПИ № 0118013 по КВС на гр.Пещера, достъп до ПИ № 018033 в м.»Горна Бялча».
Докладва: Кметът на Общината
2.13. Допускане ЧИ на ПУП за част от квартал 79 в междуулично пространство с о.т. 377 и о.т. 378 по ПУП на гр.Пещера, непосредствено до УПИ ХV – Търговия и услуги, за който терен от 864 кв.м. се образува УПИ ХVІ – Обществено обслужване.
Докладва: Кметът на Общината
3. Питания

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069