Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за приемане на Програма за управление на утайките от пречистване на отпадъчни води в ПСОВ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 12 Ноември 2009г. 14:26ч.
МОТИВИ
за приемане на Програма за управление на утайките от
пречистване на отпадъчни води в ПСОВ – гр.Пещера и с.Капитан Димитриево
за периода 2010 – 2015 година


Основни принципи на Директива 91/271 ЕЕС относно пречистването на градските отпадъчни води, са
 промишлените отпадъчни води, които проникват в канализационните системи, както и отвеждането на отпадъчните води и утайки, изхвърляни от станциите за пречистване на градските отпадъчни води, трябва да станат предмет на общи правила, правилници и/или специални разрешения;
 рециклирането на утайките от пречистването..........

на отпадъчните води трябва да се насърчава; изливането на утайки в повърхностните води трябва постепенно да бъде премахнато;
 е необходимо да се наблюдават пречиствателните станции, водите в приемниците и изливането на утайки, за да се направи така, че околната среда да бъде предпазена от отрицателните въздействия на изливането на отпадъчните води.
Съгласно Доклада за прилагане изискванията на Директива 91/271 ЕЕС, отчитащ нейното изпълнение към 31.12.2008 г. и очертаващ прогноза за прилагането и до 31.12.2014 г. – раздел ІХ. Утайка от ГПСОВ – “от голяма важност при проектирането на ГПСОВ е да бъде изготвена и програма за третиране на утайките, която да взима предвид наличните регионални възможности за оползотворяване и/или обезвреждане и качествата на утайката. Недопустимо от екологична гледна точка е изграждането на ГПСОВ без такава програма да бъде предварително изготвена. Изчерпателното изследване на отделните възможности гарантира правилния избор не само от екологична, но и от икономическа гледна точка.”
Разработването на програма за управление на утайките е препоръка и от доклада за проверката на МЗ на ОПОС 2007 – 2013 г. по изпълнението на проект: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.
Включването на съответните параметри на пречиствателната станция в с.Кап.Димитриево за 4000 е.ж. към настоящата програма е от съображение, че голямата част от утайките ще бъдат депонирани на бъдещото депо за БО на регион Пазарджик и е необходимо да бъде извършен точен икономически разчет за количествата на отпадъците и разходите по тяхното управление.
Съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната среда, които обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 години и се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им. При необходимост кмета внася и предложения за нейното допълване и актуализиране. Част от тази програма е общинската програма за управление на отпадъците, която се разработва на основание чл.29, ал.1, т.1 от ЗУО.

Проект на Програмата може да видите тук.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069