Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Тридесет и шесто заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 23 Ноември 2009г. 19:10ч.
На 27.11.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи.
Докладва: Кметът на Общината
2. Информация за готовността на Община Пещера за есенно- зимния сезон
Докладва: Кметът на Общината
3. Отчет на Местна комисия по Закона за уреждане жилищните права на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Докладва: Кметът на Общината
4. Текущи.
4.1. Приемане на поименен списък...

на съдебни заседатели за Районен съд Пещера и съдебни заседатели за Окръжен съд –Пазарджик.
Докладва: Председателят на Временната комисия за избор на съдебни заседатели
4.2. Изменение в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска
администрация
Докладва: Общински съветник Петър Хамамджиев
4.3.Изменяне на Решение № 365/31.07.2009г. и намаляване на началната тръжна цена за продажба на урегулиран поземлен имот ХVІІІ с площ 356.50кв.м., кв.82 по ПУП на гр.Пещера ведно с построената в него масивна двуетажна сграда “Здравна служба – ТПКИ”Бр.Горови”.
Докладва: Кметът на Общината
4.4.Отмяна на Решение № 267/30.01.2009г. на Общински съвет - Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
4.5. Отказ на Община Пещера като съсобственик да придобие недвижим имот, представляващ бивш железарски магазин, с разгъната застроена площ от 90 кв.м., находащ се в УПИ- ІІ- “За жилищен блок и търговия”, кв.129 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
4.6. Участието на Община Пещера в реализацията на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”.
Докладва: Кметът на Общината
4.7. Приемане на Програма за управление на утайките от пречистването на отпадъчни води в ПСОВ – гр.Пещера и с. Капитан Димитриево за периода 2010-2015година.
Докладва: Кметът на Общината
4.8. Допълване на Решение № 347/26.06.2009г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
4.9. Изменение и допълнение на Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с обищнско имущество. Докладва: Кметът на Общината
4.10.Провеждане на маркетинг за продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.
Докладва: Кметът на Общината
4.11.Съгласуване на устройствени схеми по части: Водоснабдяване,канализация,електроснабдяване на летовище «Св.Константин».
Докладва: Кметът на Общината
4.12.Разрешение за изразходване на средства през 2009г. По сключен договор за предоставяне на общински горски фонд за управление от ДГС – Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
4.13.Промяна на адресната регирстрация на «ВКС» ЕООД – Пещера.
Докладва: Кметът на Общината
5. Питания. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069