Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 26 Ноември 2009г. 12:42ч.
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 760/ 24.11.2009г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –
ДИРЕКТОР на Дирекция “НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• Изисквана минимална степен на .....

образование – бакалавър
• Професионален опит – 5 години
или минимален ранг – ІІІ младши
• Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 363 лв.
• Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно

ІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност в Дирекция “Национални и международни програми, регионално развитие”. Съдейства за планирането и осъществяване стратегията на общината за регионално развитие чрез привличане на средства и реализация на жизнено важни и приоритетни инфраструктурни, икономически и социални проекти.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- решаване на тест
- интервю

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;
- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област - икономика, стопанско управление
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит/чл. 17, ал. 2, т.2 от НПКДС/
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.2 от НПКДС/;
- Удостоверение/сертификати/ за допълнителна квалификация, компютърна грамотност.

V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, в срок - 10 дневен срок от публикуване на обявлението.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Отдел “ЧРАПО”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069