Сряда, 22 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за промяна на чл.50 от НРПУРОИ Печат Е-поща
Четвъртък, 17 Декември 2009г. 19:25ч.
Мотиви за промяна на чл.50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/

І. Причини за промяната
1. Съгласно чл.37, ал.4 от ЗОС - Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
2. Съгласно Чл.50 (5), т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера - Възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост се учредява без търг или конкурс, с решение на Общински съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:
6. върху недвижими имоти-общинска собственост, за изграждане на гаражи на собствениците на жилищни обекти, изградени в имота.
Провеждането на тази процедура е възможно, в случаите на малко УПИ, със застрояване до средно, в което незастроените площи са достатъчни за отреждане на необходимата бройка гаражи за удовлетворяване нуждите на етажните собственици. В кварталите с комплексно жилищно строителство или в малки УПИ с високо застрояване, при които отредените места за гаражи, частично могат да удовлетворят нуждите, единствената възможна процедура за учредяване право на строеж е чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс.
ІІ. Цели, които се поставят - Промяната се налага с оглед създаване на работеща процедура за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху имоти – общинска собственост, застроени комплексно. в максимална степен защитаване правата на собствениците на жилищни обекти в съседство.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – средства за огласяване на промените и съобщаване на процедурите.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – приходи в общинския бюджет от учредените вещни права, отдаване под наем на терени, административни такси и местен данък.

ПРЕДЛАГАНА ПРОМЯНА

І. Изменя и допълва текста на.......

чл.50, Раздел ІІ “Разпореждане с общински нежилищни имоти чрез правни сделки”, глава ІV “Разпореждане с общински имоти и движими вещи”, както следва:
1. В Алинея 5 отпада т.6.
2. Алинея 6 се променя и става със следното съдържание:
Чл.50 (6) Възмездно право на строеж за изграждане на гаражи от собствениците на жилища, намиращи се в сгради в режим на етажна собственост, построени върху имот – частна общинска собственост, се учредява без публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общинския съвет, взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
1. Право на строеж за гаражи, могат да получат граждани, които изпълняват следните условия:
1.1. Притежават МПС за задоволяване на лични нужди;
1.2. Не притежават гараж, не са преустройвали или прехвърляли такъв на трети лица;
1.3. Имат адресна регистрация в квартала, в който се отреждат местата.
2. Процедурата стартира със съобщение, огласено по местните кабелни телевизии, интернет страницата на общината и на информационното табло пред сградата на общинската администрация.
3. В обявения със съобщението срок, гражданите, желаещи да получат право на строеж за гараж подават заявления, придружени с документи, удостоверяващи изпълнението на условията по т.1.
4. В случай, че подадените заявления са по-малко от отредените места за гаражи, те се удовлетворяват в следния ред:
4.1. Лица с увреждания;
4.2. От най-близко към по-отдалечено местоживеене от гаражните места.

5. В случай, че подадените заявления са повече от отредените места, между желаещите се разиграва търг с явно наддаване, оповестен по реда на т.2.
6. Прегледа на заявленията, и разпределението на местата по установените критерии или чрез търг с явно наддаване се извършва от комисия, назначена от кмета на общината.
7. Учреденото право по реда на тази алинея не може да бъде прехвърляно в 5 годишен срок от придобиването му. За погасяването му са в сила общите постановки на Закона за собствеността.
8. Поставянето на сглобяеми гаражи се извършва по схема разработена от главния архитект на общината, след сключване на договор за наем по реда указан от т.2 до т.5.
9. За останалите свободни места след провеждане на процедурите по реда на тази алинея се провеждат публични търгове и публично оповестени конкурси на общо основание.
10. Досегашната алинея 6 става алинея 7, а досегашната алинея 7 става алинея 8.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216