Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за промяна на Наредбата за управление и разпореждане с ОЖФ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 14 Януари 2010г. 14:39ч.
Мотиви за промяна на Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

І. Причини за промяната – да се отразят измененията в нормативната база – Закона за общинската собственост, глава пета “Общински жилища”, направени след приемане на Наредбата с Решение №233/30.03.2005 г.
ІІ. Цели, които се поставят - синхронизиране на вътрешния нормативен акт – Наредба на ОбС със специалния закон – Закон за общинската собственост, внасяне на правна яснота и съобразяване с настъпили промени в обществения живот и наличния жилищен фонд на Община Пещера.
ІІІ. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба – средства за огласяване на промените и съобщаване на процедурите.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – подобряване на събираемостта на наемите и дисциплиниращ ефект върху наемателите на общински жилища.
ПРЕДЛАГАНА ПРОМЯНА: 1. В чл.8, ал.1, т.7 от Наредбата цифрата “6” трябва да стане “3”.
2. В чл.11 отпада т.1 “е повикан на срочна военна служба”, а в чл.21, отпада т.3.
3. В чл.13, ал.3 текстът Закона за административното производство трябва да се замени с Административнопроцесуалния кодекс.
4. В чл.24, ал.2 да се добави нова т. в) не им е съставян констативен протокол за нарушение на Вътрешния правилник на етажната собственост и не им е налагана глоба.
5. В чл.25, ал.4 след точката да се добави нов текст - “Неизпълнилият заповедта няма право да подава ново заявление за закупуване на общинско жилище в едногодишен срок от прекратяване на преписката. Същият заплаща изготвянето на оценката от правоспособно лице със следващия наем”.
6. В Чл.27. (1) Замяна на общински жилища с други жилищни имоти се извършва след решение на Общинския съвет в следните случаи:
1. при прекратяване на съсобственост между общината и физически или юридически лица;
2. когато е между общината и държава;
3. ако е единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
4. ако е необходимо за изпълнение на социални програми.
(2)(нова) Замяна на общински жилища с нежилищни имоти, собственост на държавата, физически или юридически лица се извършва в случаите и по реда на алинея 1, само ако, върху имота, придобит от замяната ще се изградят социални жилища. Предложението за замяна, трябва да бъде придружено от влязъл в сила ПУП и идеен проект за новите жилища.
Старата алинея 2 да стане алинея 3.
7. В чл.28, ал.2 да отпадне.


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069