Сряда, 24 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 25 Януари 2010г. 17:16ч.
З А П О В Е Д

№ 49
гр.Пещера 21.01.2010г.

В изпълнение на Решение №353/26.06.2009г., Решение №445/29.12.2009г. и Решение №294/27.03.2009г. на Общински съвет - гр.Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и като съобразих разпоредбите на чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.87, ал.1 и ал.2 и чл.88, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински Съвет - Пещера,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам провеждане на публични търгове с явно наддаване на 17.02.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Магазин №7 с площ от 21,26 кв.м, намиращ се на етаж сутерен в пететажна сграда на ул. “Д-р Петър Цикалов” №41А, УПИ ІІ-жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр.Пещера при начална тръжна цена 18860,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 3930,42 лв. - от 10.00 часа.
1.2. Апартамент №8, с площ от 81,50 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 45360,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 9453,02 лв.- от 10.30 часа.
1.3. Складово помещение №1 с площ от 28,45 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 4930,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1027,41 лв. - От 11,00 часа.
1.4. Складово помещение №2 с площ от 30,21 кв.м, ет.1, ул. ”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 5380,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1121,19 лв. - От 11,30 часа.
1.5. УПИ І-012250-за производствена дейност, масив 12, местн. «Узун Драгасия», землище на гр.Пещера с площ от 7415,00 кв.м ведно с построените в него масивна едноетажна сграда със застроена площ от 552,00 кв.м и масивна едноетажна сграда със застроена площ от 132,00 кв.м при начална тръжна цена 170000,00 лв. като за неприлежащия към сградите терен се начислява ДДС - от 14,00 часа.
1.6. УПИ ХІ-Производствена дейност в кв.28 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 6445.00 кв.м при начална тръжна цена 82485.00 лв., върху която се начислява ДДС – от 15,00 часа.
2. Утвърждавам тръжна ........

документация, която може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 05.02.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 16.02.2010 г.
4. Определям документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 16.02.2010г.
6. Допускам оглед на обектите до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.
8. Търговете да се проведат от Комисия в състав:
Председател: ………………………………………
Членове: ……………………………………………
…………………………………………...
9.Определям резервни членове:
……………………………………………
……………………………………………
10. Обява за търговете да се публикува във вестник “Пазарджишка Марица”.
11. Копие от настоящата ми Заповед да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
Контрол върху изпълнението на Заповедта ми възлагам на Красимира Стоименова - Секретар на Община - Пещера.

К М Е Т : /п/
/СТ.ВАРСАНОВ/ 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069