Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

41 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 26 Януари 2010г. 11:28ч.

На 28.01.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнение програмата за управление за периода ноември 2008- ноември 2009 г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.Приемане на Календарен план на културните прояви в община Пещера през 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Информация за зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и пешеходните зони на територията на населените места в Община Пещера през оперативния сезон 2009/2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.Информация за снабдяване на..........

населението с дърва за огрев.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.Приемане на отчетен доклад на Обществения посредник за 2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
6.Изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
7.Приемане на Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
8.Приемане на отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера за периода януари – декември 2009 година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.Текущи.
9.1.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.2. Предоставяне на имущество собственост на Община Пещера за безвъзмездно ползване от Общинско предприятие “Чистота и поддържане на общинска инфраструктура”.
Докладва:Кметът на Общината
9.3.Съгласуване на схема за допълващо застрояване – гаражи и други в УПИ ІІ ЖС в кв.27 и УПИ І – жил. Строителство и магазини, кв.202 по ПУП на гр.Пещера, както и скица предложение проект за промяна на регулацията на УПИ ХХІІ -3408, 3432 за производство, търговия и услуги кв.27, гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.4. Изменение на Решение № 218/28.11.2008г. и актуализация на пазарната оценка за продажба на УПИ І – ВКС ЕООД, кв.74 по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.5. Продажба на УПИ І -37 за дърводелска работилница, местност “Копривец”, землище на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.6. Продажба на поземлен имот № 056006, местността “Арапеница”, землище на с.Радилово, Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.7. Отказ на Община Пещера като собственик да придобие Битова механа “Калето” и Кафе-аперитив “Кавака”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
10. Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069