Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 15 Февруари 2010г. 14:32ч.
ПРОЕКТ!
Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ЗА ПЕРИОДА 2010 г.

Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2010 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от ЗОС в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2009-2011 г. и цели регистриране на настъпилите промени в собствеността и отчитане на новите приоритети в развитието на Общината, тъй като процесът на управлението на общинската собственост е пряко свързан с политиката за развитие на териториалната общност и действащите общи устройствени планове.
С Програмата се цели да се .........

направи избор на оптимални управленски решения, които да се основават на приетата политика за развитие през фиксирания период.
І. Основни насоки и мерки за управление на общинската собственост:
 Избор на оптимални способи и методи за управление и разпореждане с общинската собственост, който задължително да бъде предшестван от финансови анализи.
 Във всяко конкретно управленско решение да има координация и контрол върху взетите решения и върху изпълнението им.
 Непрекъснато развитие и усъвършенстване на нормативната база на общината в областта на общинската собственост.
 Непрекъснато повишаване квалификацията на кадрите, работещи в областта на собствеността.
 Непрекъснато подобряване дейността по управление на собствеността, нейната инвентаризация, издирване и актуване на общински имоти и защитата на общинските имоти от неправомерно ползване.
 Подобряване финансовото осигуряване на дейностите по управление на собствеността – осигуряване на средства за ремонт, поддръжка и охрана.
 Осигуряване на средства за застраховане на имотите – публична общинска собственост и на рисковите обекти – частна общинска собственост.

ІІ. Конкретни действия, които Общината следва да предприеме за подобряване управлението на осбствеността:
 Подобряване събираемостта на наемите;
 Прекратяване на договори с некоректни наематели и ползватели;
 Продължаване процеса на издирване, доказване и придобиване в собственост от Общината;
 Попълване на новообразувани имоти в действащата кадастрална карта и в регулационния план на града и селата;
 Актуване на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
 Вписване на актовете за общинска собственост в Служба по вписванията в Районен съд Пещера;

ІІІ. Очаквания по отношение на приходите от управление на общинска собственост:
o Приходи от наеми на сгради – 79464.00лв.
o Приходи от наеми на жилища – 23600.00 лв.
o Приходи от наеми на паркинги - 15636,00 лв.
o Приходи от наеми на земя – 38200,00 лв.
o Приходи от наеми на Рекламно-
Информационни елементи - 6880,00 лв.
o Приходи от концесии:
- Плувен комплекс “Нептун” - 11931,00 лв.
- Кариера с.Капитан Димитриево - 25000,00 лв.
- водоизточник лет.”Св.константин” - 669,00 лв.
Общо: 201380,00 лв.

ІV. Очаквания по отношение на приходите от разпореждане с общинска собственост:
o Приходи от продажби на сгради - 1 371 883.00 лв.
Или части от сгради
o Приходи от продажба на земя - 364 685.00 лв.
o Приходи от продажби на движими
Вещи - -
o Приходи от учредяване на ограничени
вещни права - 337 000,00 лв.


1. Предложение за продажба на сгради:по
ред

Имот

АОС

Стойност
1.
Четириетажна масивна производствена сграда с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда със застроена площ 30,00 кв.м и УПИ-ХVІ-ПП “Братя Горови”, Кв.82, гр.Пещера /по реда на ЗПСК/
288/06.03.2000г.
771820,00 лв.
2.
Масивна сграда пл.№143, кв.7, УПИ-І-вилно застрояване, лет.”Свети Константин” /по реда на ЗОС/
116/23.10.2008г.
48120,00 лв.

4.
Апартамент №7, ул.”Хан Пресиян”14, вх.А, ет.3, гр.Пещера /по реда на ЗОС/ със застроена площ 82,26 кв.м
245/18.08.1999г.
34042,00 лв.
5.
Апартамент №8, ул.”Хан Пресиян”10, вх.А, ет.2, гр.Пещера /по реда на ЗОС/ със застроена площ 63,81 кв.м
255/18.08.1999г.
26988,00 лв.
6.
Апартамент №23, ул.”Хан Пресиян”10, вх.Б, ет.6, гр.Пещера /по реда на ЗОС/ със застроена площ 42,34 кв.м
264/18.08.1999г.
17910,00 лв.
7.
Апартамент №49, ул.”Хан Пресиян”14, вх.Б, ет.7, гр.Пещера /по реда на ЗОС/ със застроена площ 38,15 кв.м
248/18.08.1999г.
15793,00 лв.
10.
Апартамент №8, площ 81,50 кв.м, ет.1, ул.”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2
139/14.04.2009г.
45360,00
11.
Складово помещение №1, площ 28,45 кв.м, ет.1, ул.”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2
142/14.04.2009г.
4930,00
12.
Складово помещение №2, площ 30,21 кв.м, ет.1, ул.”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2
143/14.04.2009г.
5380,00
14.
Масивна двуетажна сграда бивша “Здравна служба” – ТПКИ “Братя Горови”, ЗП 356,50 кв.м, РЗП 713,00 кв.м, УПИ ХVІІІ, кв.82, гр.Пещера
289/06.03.2000г.
143200,00
15.
Магазин №7, площ 21,26 кв.м, УПИ ІІ-жилищно строителство, кв.26, гр.Пещера, ул.”Д-р Петър Цикалов” №41А
144/14.04.2007г.
18860,00
16.
Масивна сграда с пл.№5, УПИ І-Пионерски лагер и туристически дом и вилно застрояване, кв.1 по ПУП на лет.”Св.Константин”
117/23.09.2008г.
95500,00
17.
Поземлен имот №012250 в местн.”Узун Драгасия” ведно с построените сгради – бивш Бетонов център
150/08.07.2009г.
120000,00 лв.
18.
Къща на ул.”Стефан Кънчев” 88А
229/18.08.1999г.
9000,00 лв.
19.
Столова Основно училище-с.Радилово

15000,00 лв.

  1. Предложение за продажба на земя:


по
ред

Имот

АОС

Стойност
1.
УПИ–ХІ-Производствена дейност, кв.28, гр.Пещера /по реда на ЗОС/ с площ от 6445,00 кв.м
374/10.04.2002г.
82485,00 лв.
2.
УПИ-І-ВКС, кв.74, гр.Пещера /по реда на ЗОС/ с площ 1475,00 кв.м
112/09.09.2008г.
134000,00 лв.
3.
Поземлен имот №125016, м.”Широките ливади”, землище гр.Пещера /по реда на ЗОС/ с площ 5,197 дка
111/04.09.2008г.
41600,00 лв.
4.
Поземлен имот №022006, местн.”Друма”, землище гр.Пещера, с площ 93,713 дка
73/10.09.2007г.
22500,00 лв.
5.
Поземлен имот №056006, местн.”Арапеница”, землище с.Радилово
167/18.01.2010
17900,00 лв.
6.
УПИ І-37 за дърводелска работилница, местн.”Копривец”, землище гр.Пещера
166/18.01.2010
2000,00 лв.
7.
Поземлен имот №401004, землище с.Радилово

32000,00 лв.

  1. Прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, ал.1 от ЗОС:


по
ред

Имот


Стойност
1.
УПИ ІІ-2857, кв.164, гр.Пещера
162/23.11.2009г.
5850,00 лв.
2.
УПИ ХІІ-3408,3432, за производство, търговия и услуги, кв.27, гр.Пещера
165/09.12.2009г.
1500,00 лв.

  1. Изкупуване на земя от собственици на законно построена сграда.


по
ред

Имот


Стойност
1.
Поземлен имот №025103, м.”Агово”
156/06.10.2009г.
2800,00 лв.
2.
Поземлен имот №025104, м.”Агово”
157/06.10.2009г.
2000,00 лв.
3.
УПИ ІІІ-117, кв.15, гр.Пещера
159/30.10.2009г.
13850,00лв.
4.
УПИ ХІІІ-874, кв.49, гр.Пещера
160/04.11.2009г.
6200,00 лв.
През 2010 г. Община Пещера няма намерение да предлага имоти – общинска собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.
При постъпване до Кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.

През 2010 г. Община Пещера има намерение да придобие имоти или части от такива и програмата ще бъде допълнена с тази информация.


V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма по своята същност е отворен документ и може да се актуализира през годината.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069