Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 23 Февруари 2010г. 18:09ч.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

Провеждане на публично оповестен конкурс на 19.03.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ І-37 за дърводелска работилница (без разбичване на дървен материал) в местн.”Копривец”, землище на гр.Пещера с площ от 200,00 кв.м при граници и съседи:север-ПИ №019036-местен път, изток, юг и запад-ПИ №019038-гробище на гр.Пещера при цена 2000,00 лв., върху която се начислява ДДС.
2. Конкурсна документация може да се закупи........

всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 12.03.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 20 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 18.03.2010 г.
4. Определям документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 18.03.2010г.
6. Оглед на обектите може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069