Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 23 Февруари 2010г. 18:45ч.
ОБЯВА

На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 116 / 22.02. 2010 година на Кмета на Община Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ , КАКТО СЛЕДВА:

1.1.Монолитен павилион №2, находящ се в района на Общински пазар – гр. Пещера, с площ от 24 кв.м. и начална месечна наемна цена 127,20 лв. с ДДС.
1.2.Монолитен павилион №7, находящ се в района на Общински пазар- гр.Пещера, с площ 24 кв.м. и начална месечна наемна цена 127,20 лв. с ДДС.
1.3.Монолитен павилион №8, находящ се .......

в района на Общински пазар- гр.Пещера, с площ 24 кв.м. и начална месечна наемна цена 127,20 лв. с ДДС.
2. Срокът за отдаване под наем на имотите е 5 години.
3.Търговете да се проведат на 18.03. 2010 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - гр.Пещера (първи етаж).
4.Депозитът за участие в търга е в размер на 50 % от началната месечна наемна цена за съответния имот.
5.Утвърждавам тръжна документация, която може да се закупи до 16:00 ч. на 17.03. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева .
6. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж до 16 часа на 17.03. 2010 г.
7. Документи за участие в търга се подават до 17 ч. на 17.03. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
8. Определям документи за участие в търга:
8.1. Заявление за участие по образец;
8.2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК).;
8.3.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – до 45 дни преди датата на провеждане на търга;
8.4. Декларация за липса на просрочени непогасени задължения към Община Пещера.
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупени тръжни книжа;
8.7.Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в канцеларията на звено “Общински пазари”- гр.Пещера.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069