Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

43 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 23 Февруари 2010г. 18:57ч.
На 26.02.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Информация за развитие на здравеопазването в общината.
ДОКЛАДВА:Управителят на МБАЛ »Проф.Д.Ранев» ООД – Пещера

2.Отчет за работата на РПУ- Пещера през 2009 година.
ДОКЛАДВА:Началникът на РУ МВР- Пещера

3.Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Пещера за 2009година.
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбК за БППМН

4.Информация за работата на Общинска служба “Земеделие”- Пещера.
ДОКЛАДВА:Зам.началника на Общинска служба ”Земеделие ”- Пещера
5.Текущи.
5.1.Приемане на годишен отчет за 2009г. за .......

изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда.

ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.2.Промяна в Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера,приета с Решение №334801.03.2002г. на ОбС-Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.3.Отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет – гр.Пещера за периода юли – декември 2009г. ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.4.Приемане на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.5.Участието на Община Пещера в проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи на територията на Община Пещера” и създаване на СНЦ” Местна инициативна група – Пещера”.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.6.Изменение и допълнение на решение № 279/ 27.02.2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.7.Изменяне на Решение №353/26.06.2009г. и Решение №445/29.12.2009г. и намаляване на началните тръжни цени за продажба на Апартамент №8, с площ от 81,50 кв.м, находящ се на 1-вия етаж на ул.”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2 и УПИ І-012250-за производствена дейност, масив 12 в местн.”Узун Драгасия”, землище на гр.Пещера с площ от 7415,00 кв.м, ведно с построените в него масивна едноетажна сграда със застроена площ от 552,00 кв.м и масивна едноетажна сграда със застроена площ 132,00 кв.м.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.8.Разсрочено плащане на общински недвижим имот, представляващ апартамент № 7, находящ се в град Пещера, кв.27, УПИ -I – жилищно строителство и обществен търговски център по ПУП на град Пещера, ул. “ Хан Пресиян” № 14, вх. А, ет.3.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината
5.9.Пререгистрация на земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед №90/04.12.2008г. на Директора на ОД Земеделие– Пазарджик в земи по параграф 4 от ЗСПЗЗ
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.10.Учредяване безвъзмездно право на ползване на земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ в землищата на гр. Пещера, с. Радилово с. Капитан Димитриево на животновъди.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.11.Определяне обема за ползване на дървесина от Горския фонд на територията на община Пещера през 2010 година
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.12.Промяна цената на такса стопанска вода от 01.01.2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на общината

5.13.Избор на Комисия за изработване на Наредба за начина на провеждане на обществените обсъждания.
ДОКЛАДВА: Общински съветник Петър Хамамджиев

6. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069