Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Покана за обществено обсъждане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Февруари 2010г. 16:40ч.
ПОКАНА
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ,
КОЙТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На 03.02.2009г. Кметът на Община Пещера подписа договор за проект: “Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера”, одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
С реализацията на проект : “Ремонт и модернизация на общинските учебни и детски заведения в Община Пещера” ще осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура.
За изпълнение на задълженията на Община Пещера по изпълнението на........

дейностите заложени в Проекта с Решения №347/ 26.06.2009г и №416/30.10.2009г на Общински съвет - Пещера е прието Община Пещера да сключи договор за кредит с Фонд за органите на местното самоуправление в България – “ФЛАГ” ЕАД в размер на 1 000 000лв, в резултат е сключен договор за кредит №54/ 12.11.2009г.
За покриване на временният недостиг на средства е необходимо Община Пещера да предоговори договор за кредит №54/ 12.11.2009г с “ФЛАГ” ЕАД, като се увеличи размера на кредита с 1 000 000 лв или да стане общо 2 000 000лв, револвиращ , при договорените условия за цена на кредита, както следва:
• Максимален размер на дълга – 2 000 000 (два милиона) лева.
• Валута на дълга – лева.
• Вид на дълга – дългосрочен паричен револвиращ кредит.
• Условия на погасяване:
- Срок на погасяване – до 16 месеца, считано от датата на предоговаряне на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/017.
• Цена на кредита – до 8%, формиран на стойността на 6 месечен EURIBOR плюс надбавка в размер на 3% .
• Комисионни по кредита :
-такса от 0,01% дължима еднократно в срок не по-късно от датата на първото усвояване;
-такса ангажимент от 0,5% на годишна база, дължима върху неусвоената част от кредита ;
-при предсрочно погасяване - без такса;
-при просрочие на главница –с до 2% се увеличава редовния лихвен процент на годишна база за срока на просрочие;
-при просрочие на лихва -неустойка в размер на 2% върху сумата на просрочената лихва за срока на просрочие.
• Начин на обезпечаване на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Пещера по Договора за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/017, сключен с УО на ОП “РР”;
- Учредяване на залог върху вземанията по банковата сметка на общината, по която постъпват настоящи и бъдещи вземания с произход собствени приходи и обща изравнителна субсидия .
• Дата и място на провеждане на обсъждането
Общественото обсъждането ще се проведе на 09.03.2010г.(вторник) от 17.00ч. в залата на Общински съвет - гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17
Материалите по проекта може да се разгледат в Общинска администрация Пещера от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден.


Лице за контакти:
инж. Стоил Стоилов - директор на дирекция "ТСУ"
инж. Цвета Герджикова – гл. инженер
Росица Божуркина - директор на дирекция "БФ"

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069