Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 23 Март 2010г. 16:35ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

О Б Я В Я В А

1. Провеждането на публични търгове с явно наддаване на 20.04.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. УПИ І-012250-за производствена дейност, масив 12 в местн.”Узун Драгасия”, землище на гр.Пещера с площ от 7415,00 кв.м ведно с построените в него масивна едноетажна сграда със застроена площ от 552,00 кв.м и масивна едноетажна сграда със застроена площ 132,00 кв.м при начална тръжна цена 120000,00 лв., като за неприлежащия терен се начислява ДДС - от 10.00 часа.
1.2. Апартамент №8 с площ от 81,50 кв.м, находящ се на І-ви етаж на ул.»Д-р Петър Цикалов» №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 34000,00 лв., върху която се начислява ДДС - от 11.00 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 09.04.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 19.04.2010 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие ......

по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 19.04.2010г.
6. Оглед на обектите може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 30-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069