Неделя, 25 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 07 Април 2010г. 12:47ч.
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБАЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ. 26, АЛ.2 ОТ ЗНА
След извършен задълбочен анализ на нормативната уредба, приета с решения на Общински съвет – гр. Пещера, бе констатирано, че Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Пещерска община, приета с Решение №59/27.03.2000г. на Общински съвет гр.Пещера, доп. с Решение № 364/29.03.2002г. на Общински съвет гр. Пещера, е неприложима, тъй като не е актуална, поради промяна в нормативната уредба. Една от целите за приемането на новата наредба е тя да бъде в синхрон с действащото в момента законодателство.
Законът за устройство на територията урежда общите правила за разполагане на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане като съществен компонент на устройството на територията. Съгласно разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗУТ, се изисква поставянето на преместваемите съоръжения да става с разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - въз основа на схема, одобрена от гл. архитект на общината. Предвижда се и занапред поставянето на преместваеми съоръжения да става по одобрени и публично оповестени схеми за разполагане. Предвидени са облекчени процедури за подновяване на разрешенията, както и частично редуциран обем от документация, която ще се изисква в тези случаи.


ПРОЕКТ

Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ РАЗПОЛАГАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Раздел І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 (1) Тази наредба определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението на преместваемите обекти.
(2) Тази наредба определя реда за разрешаване разполагането на преместваеми обекти върху тротоарни и площадни пространства и в поземлени имоти, както и реда за тяхното премахване.
(3) Не са предмет на тази наредба:
1. Рекламно – информационни съоръжения, които са регламентирани с Наредбата за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община-Пещера;
2. Преместваеми съоръжения, разположени в терени, регулационно отредени за пазари, базари и панаири.
Чл.2 (1) Преместваемите обекти могат да се разполагат върху свободни площи и поземлени имоти, без това да пречи на основното им предназначение.
(2) Преместваемите обекти върху поземлени имоти се разполагат след получаване на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на общината, на собственика и наемателя на терена, в едномесечен срок от сключване на договора.
(3) Преместваемите обекти се разполагат след получаване на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на общината въз основа на схема, съгласувана с кмета на общината респективно с ръководителя на съответната държавна администрация или областния управител.
(4) Схемите по ал.3 се обявяват публично чрез поставяне на видно място в кметството на населеното място и на интернет страницата на общината.
(5) Собствениците на преместваем обект, разположен върху държавен или общински имот, нямат право да отдават под наем обекта или да променят предназначението му.

Раздел ІІ
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.3 (1) Според вида и предназначението си преместваемите обекти могат да бъдат:
1. За извършване на търговия и услуги на закрито – павилиони, каравани, кабини и др.;
2. Модулни бензиностанции и модулни газостанции;
3. За извършване на търговия и услуги...............

на открито – колички, стелажи, маси и др.;
4. Спортно – атракционни съоръжения по време на празници и панаири – стрелбища, люлки и въртележки и съпровождащите ги съоръжения за търговия / палатки, колички, стелажи, маси, машини за кафе и др. подобни /;
5. Гаражни клетки;
6. Елементи на селищното обзавеждане – спирки, перголи и навеси на колонки , временни метални стълби и др.;
(2) Преместваемите обекти могат да бъдат временно свързани с мрежите на експлоатационните дружества.

Раздел ІІІ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СРОКА МУ НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.4 (1) За разполагане на преместваеми обекти се изискват:
1. Заявление до Кмета на община Пещера;
2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, за лица регистрирани по Търговския закон;
3.Договор за наем / за несобственици на терена /;
4. Други документи при необходимост;
(2) След изтичането или прекратяването срока на действие на договора или на разрешението за поставяне, кметът на Общината издава заповед за премахването на преместваемия обект. Преместваемият обект се премахва от собственика му в едномесечен срок от връчване на заповедта. След този срок , ако преместваемия обект не е премахнат, той се премахва от Общината, като изразходваните за това средства се събират от собственика по реда на ГПК.
(3) Разположените не по реда на тази наредба преместваеми обекти, се премахват по реда на ал.2;
Чл.5 (1) Срокът на действие на договора е до 5 години. След изтичането му може да се издаде ново разрешение за поставяне след представяне на документите по чл.4 ал.1.
(2) Срокът на действие на договора може да бъде прекратен преди изтичането му в следните случаи:
1. При прекратяване договора за наем /ако собственикът на преместваемия обект ползва чужд терен за разполагането му/.
2. При занемаряване външния вид на преместваемия обект, при създаване на условия, застрашаващи безопасността на движението на пешеходци и превозни средства или пречещи на основното предназначение на терена.
3. При промяна в схемата .
4. При неплащане на 1 ( една) месечна вноска.
Чл. 6 (1) Преместваемите съоръжения се разполагат върху терени - публична и частна общинска собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на цялостна и частична схема за разполагане.
(2) Схемите по ал. 1 се изготвят от отдел ТСУ.
(3) Схемите по ал. 1 се одобряват от главния архитект на Община Пещера след разглеждане на заседание на ОбЕСУТ.
Чл.7.(1) Цялостната и частичните схеми за разполагане се съгласуват задължително с всички експлоатационни дружества.
(2) Съгласуването по преходните алинеи става служебно.
Чл.8.(1) Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми съоръжения по одобрените схеми се извършва по реда на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кмета на Община Пещера.
(2) Предходната алинея не се прилага, когато преместваемото съоръжение се разполага непосредствено до съществуващ търговски обект и е свързано с неговата дейност. В тези случаи разрешението се издава на собственика, съответно на ползвателя на търговския обект и се сключва договор за наем при цена, определена с решение на Общинския съвет.


Раздел ІV

НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.9 Месечните наемни цени и такси се определят с Решение на общински съвет и с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.


Раздел V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Обектите, разрешени по отм. чл.120 (4) от ППЗТСУ, преустановяват правното си основание за оставане на общински терени.
§2. Обектите, които съгласно обявената обща схема за населеното място запазват местоположението и предназначението си, се отдават под наем по реда на чл.8.
§3. Тази Наредба отменя Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Пещерска община, приета с Решение №59/27.03.2000г. на Общински съвет гр.Пещера., доп. с Решение №364/29.03.2002г. на Общински съвет гр. Пещера.
§4. Тази наредба се изготвя на основание и чл.56, ал.2 от ЗУТ .
§5. Тази наредба влиза в сила в 14 дневен срок от приемането й.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069