Неделя, 25 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 07 Април 2010г. 19:01ч.
ОБЯВА
В изпълнение на Решение №381 / 28.08. 2009 година на Общински съвет – гр. Пещера, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.16, чл.84, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 188 / 06.04.2010 година на Кмета на Община Пещера

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на терен- публична общинска собственост, с площ 3 кв.м., намиращ се пред Бившия партиен дом на ул. “Дойранска епопея”, съгласно одобрена схема за поставяне на преместваеми съоръжения (павилиони за продажба на ежедневници и други периодичи печатни издания) при следните условия:
1.Предложената от кандидатите месечна наемна цена трябва да бъде не по-малка от 50 лева (без ДДС) месечно.
2. Кандидатите да представят снимков материал с параметри на предлагания от тях павилион.
3. Класирането на участниците ще бъде извършено по ........

следните критерии:
К1 – предложена цена – коефициент на тежест – 50 т.
К2 – степен на вписване на предложените павилиони в околната среда – 30 т.
К3 – предложения (бонуси) в полза на Община Пещера, изразяващи се примерно в: безплатен абонамент за един от всекидневниците, спонсориране на мероприятия в спортната дейност и други – по допълнително споразумение с общинските органи - 20 т.
Максимален брой точки – 100.
4.Публично оповестеният конкурс да се проведе на 30.04.2010 г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация- гр.Пещера (първи етаж).
5. Оглед на терена може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на конкурсни документи след предварително заявяване в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа.
6.Конкурсна документация може да се закупи до 17.00 ч. на 29.04.2010 г.от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се партерния етаж на сградата на Общинска администрация- гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева .
7. Депозит за участие в публично оповестения конкурс в размер на 5.00 лв. се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “ Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17 часа на 29.04.2010 г.
8. Документите за участие в конкурса да се приемат до 17 ч. на 29.04.2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
9. В конкурса могат да участват само лица, които са регистрирани като търговци.
10. Задължителни документи за участие в конкурса са:
10.1. Заявление за участие по образец;
10.2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публично оповестения конкурс, или единен идентификационен код (ЕИК);
10.3. Документ за внесен депозит за участие в публично оповестения конкурс;
10.4. Документ за закупени конкурсни книжа;
10.5. Декларации по образец;
- декларация, че участникът няма задължения към фичически или юридически лица
- декларация, че участникът приема всички конкурсни условия
10.6.Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
10.7.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата;
10.8. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения.
11. Конкурсно предложение, поставено в отделен непрозрачен плик, съдържащо размерът на предлаганата месечна наемна цена, с информация за вида, характеристиките и снимки на преместваемото съоръжение ( павилион) и други предложения, удовлетворяващи конкурсните условия.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069