Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

49 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 27 Април 2010г. 18:54ч.
На 30.04. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за икономическите резултати от дейността на общинско дружество “ВКС”ЕООД за 2009г.
ДОКЛАДВА: Управителят на ЕООД”ВКС” Пещера
2. Отчет за икономическите резултати от дейността на общинско дружество “Инфрастойпродукт” ЕООД за 2009г.
ДОКЛАДВА: Управителят на ЕООД”ИСП” Пещера
3. Приемане на Общинска програма за ...........

закрила на детето – 2010г.
ДОКЛАДВА: Директорът на
Дирекция “Социално подпомагане” -Пещера
4. Отчет за изпълнение на решенията на Обществения съвет за опазване на горите и дивеча.
ДОКЛАДВА: Представител на РИОСВ Пазарджик
5. Текущи.
5.1. Предложение от “Булфарма” ООД гр.Пещера с вх.№ 30-19-1/08.03.2010г. за увеличаване капитала на “Медицински център “ЕООД гр.Пещера и МБАЛ ”Проф.Димитър Ранев” ООД гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.2. Приемане на Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.3. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ-ХVІІ-Търговия и услуги”, кв.190 по ПУП на град Пещера, с площ на имота от 45.00 кв.м.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.4. Допълнение на Решение № 487/26.02.2010г. на Общински съвет – Пещера, предвиждащо възможност за разсрочено плащане при продажба чрез публичен търг с явно наддаване на апартамент № 8, находящ се на ул.”Д-р Петър Цикалов” № 41 А, блок А-2, кв.26, УПИ –ІІ- Жилищно строителство по ПУП на град Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.5. Учредяване на възмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, за срок от пет години, на основание чл.16, ал.7 от Закон за горите и чл.39,ал.3 от Закона за общинската собственост в полза на “Космо България Мобайл” ЕАД – гр.София.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.6. Създаване на общинско предприятие “Паркинги и пазари” и приемане Правилник за неговата организация и дейност.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.7. Учредяване право на стоеж за изграждане на гаражи УПИ –ІІ- ЖС в кв.27 и УПИ-І- ЖС и магазини в кв.202 по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.8. Приватизация на обособени части от Производствена сграда на ПП”Бр.Горови”
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.9. Записване на акции от новата емисия на ОБ АД София.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.10. Приемане на Наредба за реда и начина за провеждане на обществените обсъждания.
ДОКЛАДВА:Петър Хамамджиев
Председател на временната комисия
за изработване на Наредба за реда
и начина за провеждане на обществени обсъждания
5.11. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на г-н Йордан Тодоров Руски.
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбС-Пещера
5.12. Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 508/ 26.03.2010г. относно наименованието, квартала, границите и съседите на имот УПИ – І - “Обществено обслужване” кв.78 по ПУП на град Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5.13. Промяна на цената на такса “Стопанска вода” през 2010година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
6.Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069