Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект "Създаване на модели за междурегионално сътрудничество" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 28 Април 2010г. 17:40ч.

Проект № BG161PO001/4.2-01/2008/036 „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”

Проект „Създаване на модели за междурегионално сътрудничество” има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики, чрез междурегионално сътрудничество в рамките на европейската територия България-Испания. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/4.2-01/2008/036, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция 4.2 Междурегионално сътрудничество.

 

Партньори на Община Пещера по проекта са Община Сурия, Испания и Регионална агенция за социално-икономическо развитие – Хасково.

 

Предвидените дейности по проекта имат за цел:

 

1. Да се установят контакти и развият партньорства за сътрудничество между Община Пещера (България) и Община Сурия (Испания) с цел разпространяване и обмен на информация, знания, умения и най-добри практики в сферата на формиране на местни и регионални политики;
2. Да се създадат нови подходи.......

 

и решения в областите планиране и устройство на територията, превенция на риска, жилищна политика, маркетинг на туристическите дестинации, междуобщинско и междусекторно сътрудничество , в които процесите на регионално развитие изискват ново и с разширен обхват ноу-хау и най-добри практики, взаимствани от европейски партньори със сходни природни и социално-икономически характеристики.
3. Да се създаде партньорска мрежа, подпомагаща балансираното, хармонично и устойчиво развитие на Община Пещера (България) и Община Сурия (Испания).

 

От месец март стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за „Предоставяне на туроператорски услуги за провеждане на партньорски срещи, форум и обучение в България и Испания по проект “Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”. Обектът на настоящата обществена поръчка се състои в следното:

 

I. Oрганизиране на работна среща между български и испански парньори в България -Продължителност на срещата: 1 ден, 9 участника ( 3 души от Испания и 6 души- България);

 

II. Организиране на работни срещи между български партнъори в България

 

III. Партньорска среща в Испания- Продължителност на срещата: 5 дни, участници в срещата- 10 души от България и 10 от Испания;

 

IV. Практическо обучение на експерти и служители от община Пещера за положителни методи и модели на местно развитие в Испания – Място на провеждане – България, гр. Пещера, Продължителност на обучението: 4 дни, Участници в обучението- 30 бр.(10 души от Испания, в т. ч. 2 обучители и 20 участника от България;

 

V. Провеждане на проучвателно пътуване в Испания- Продължителност на срещата: 5 дни, Участници- 20 от България

 

VI. Форум за междурегионално, междуобщинско и междусекторно сътрудничество- Място на провеждане- България, гр. Пещера, Продължителност на форума- 2 дни, 50 участника (10 души от Испания и 40 участника от България);

 

Предстои избор и сключване на договор с изпълнител.

“Този документ е създаден в рамките на проект „ Създаване на модели за междурегионално сътрудничество”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069