Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 492 от 02.07.2010г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 02 Юли 2010г. 16:49ч.
З а п о в е д

№ 492

Гр. Пещера, 02.07.2010г.

След като се запознах с констативен протокол №11/24.06.2010г. на комисия назначена с моя заповед №730от 30.11.2009г., която е залепила стикер №11/26.03.2010г. на ИУМПС – лек автомобил лада, паркиран на адрес гр. Пещера ул. “Гео Милев” № 56-54, терен общинска собственост. Съгласно констативният протокол МПС-то не е преместено в указания в стикера срок. На МПС липсва стикер за ГТП за повече от две години, което по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО, се счита за излязло от употреба.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от принудителното му преместване поради неизпълнение на даденото предписание в установения за това срок, както и невъзможността за установяване на реалния му собственик, на основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.26 ал.9 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

З А П О В Я Д В А М :

Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС марка: лада, цвят син, с адрес гр. Пещера ул.”Гео Милев”, паркиран върху терен общинска собственост, съгласно констативен протокол №11/24.06.2010г. от ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова”, като транспортирането, временното съхраняване и разкомплектоването на ИУМПС е за сметка на фирмата, съгласно сключения договор.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване ....

на ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, площадка №1 с местонахождение гр. Пещера промишлена зона, кв. 80, парцел IV, планоснимачен №1.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от фирма ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова”, с която община Пещера има сключен договор № 6 от 08.01.2010г. и притежава разрешително за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61, ал.3 от АПК, като бъде оповестена на иформационното табло на община Пещера, намиращо се в административната сграда на ул. „Дойранска епопея” №17, гр. Пещера и на интернет страницата на общината.

Копие от заповедта да се връчи на ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова”, Ст. юрисконсулт на община Пещера - П. Харизанова и Зам кмета на община Пещера инж. Стоил Стоилов.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам кмета на община Пещера инж. Стоил Стоилов.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок.

Неразделна част от заповедта са констативен протокол № 11/26.03.2010 г.
и №11/24.06.2010г.


К М Е Т :/ п /
СТ. ВАРСАНОВ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069