Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 13 Юли 2010г. 13:28ч.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А


О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 06.08.2010 г. от 10.00 часа в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №027034 в местн.”Сребърница”, землище на гр.Пещера с площ от 8997,00 кв.м ведно с построените в него: 1. Сграда 01-склад с масивна конструкция, едноетажен с площ 228.00 кв.м; 2. Сграда 02-склад с масивна конструкция, едноетажен с площ 152.00 кв.м; 3. Сграда 03-помпена станция с масивна конструкция, едноетажна с площ 41.00 кв.м при начална тръжна цена 179000,00 лв., върху която не се начислява ДДС.
2. Тръжна документация може да се .......

закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 30.07.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 05.08.2010 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.4. Документ за закупени книжа;
4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.7. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения.
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 05.08.2010г.
6. Оглед на обектите се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 30-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069