Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Юли 2010г. 13:15ч.
ОБЯВА
В изпълнение на Решение №548/25.06.2010 година на Общински съвет – гр. Пещера, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №544 /19 .07.2010 година на Кмета на Община Пещера


ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА провеждането на публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем на 300.00 кв. м.от имот № 510017- публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Радилово, местността «Ушите», с обща площ от 400.00 кв.м., при граници и съседи: от всички страни имот № 510015, при начална наемна цена в размер на 750.00 лева месечно.
2. Срокът за отдаване под наем на......

имота е 5 години.
3.Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 11.08. 2010 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - гр.Пещера (първи етаж).
4.Депозитът за участие в търга е в размер на 50 % от началната месечна наемна цена за имота.
5.Тръжна документация може да се закупи до 17:30 ч. на 09.08.2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева .
6. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж до 17.00 часа на 10.08. 2010 г.
7. Документи за участие в търга се подават до 16.30 ч. на 10.08. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
8. Необходими документи за участие в търга:
8.1. Заявление за участие по образец;
8.2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК).;
8.3.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – шест месеца преди датата на провеждане на търга;
8.4. Декларация за липса на просрочени непогасени задължения към Община Пещера.
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупени тръжни книжа;
8.7.Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №19 в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.
10. Договор за наем със спечелилия участник да се сключи в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която се обявява за спечелил и след плащане на достигнатата месечна наемна цена.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069