Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обяза за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Юли 2010г. 13:23ч.
ОБЯВА

В изпълнение на Решение №547 / 25.06.2010 година на Общински съвет – гр. Пещера , на основание чл.39, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 55, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № 545 /19 .07.2010 година на Кмета на Община Пещера


ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА провеждането на публичeн търг с явно наддаване за учредяване право на ползване върху 400.00 кв. м. от имот № 232030- частна общинска собственост, находящ се в местността «Църнево», землище на град Пещера, целия с площ от 1 337.238 дка, при граници и съседи:имот № 232037 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 230029 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 039006 – местен път на Община гр. Пещера; имот № 230030 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 039006 – местен път на Община гр. Пещера; имот № 230031 – дъвпроизв пл. на Община Пещера; имот № 232020 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 230038 – дървопроизв пл. на Община Пещера; имот № 038077 – полски път на Община гр. Пещера; имот № 230039 – дървопроизв. пл. на Община Пещера; имот № 040066 – пасище, мера на Община Пещера; имот № 040067 – пасище, мера на Община Пещера, при начална наемна цена в размер на 750.00 лева месечно.
2. Срокът на учреденото право на ползване на имота е 5 години.
3.Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 11.08.2010 г. от 14.00 часа в ..

заседателната зала на Общинска администрация - гр.Пещера (първи етаж).
4.Депозитът за участие в търга е в размер на 50 % от началната месечна наемна цена за имота.
5.Тръжна документация може да се закупи до 17:30 ч. на 09.08. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева .
6. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж до 17.00 часа на 10.08. 2010 г.
7. Документи за участие в търга се подават до 16.30 ч. на 10.08.2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
8. Необходими документи за участие в търга:
8.1. Заявление за участие по образец;
8.2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК).;
8.3.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – шест месеца преди датата на провеждане на търга;
8.4. Декларация за липса на просрочени непогасени задължения към Община Пещера.
8.5. Документ за внесен депозит;
8.6. Документ за закупени тръжни книжа;
8.7.Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №19 в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.
10. Договор за право на ползване със спечелилия участник да се сключи в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която се обявява за спечелил и след плащане на достигнатата месечна наемна цена.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069