Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за откриване на процедура Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Юли 2010г. 17:04ч.
ОБЯВА

І. ОБЩИНА ПЕЩЕРА открива процедура по реда на чл.50, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за учредяване право на строеж или издаване на разрешение за поставяне на гаражи срещу заплащане на месечен наем за следните гаражни места:
1.1. 8 (осем) броя гаражи (№№ 188, 204, 205, 206, 207, 213, 214 и 215) в УПИ ІІ – жилищно строителство и търговия, кв.27 по ПУП на гр.Пещера с размери 21 м2 – чрез учредяване право на строеж при цена 32.50 лв./м2.
1.2. 3 (три) броя гаражи (№№ 216, 217, 218) в .......

УПИ І – Жилищно строителство и магазини в кв.202 по ПУП на гр.Пещера с размери 21 м2 – чрез учредяване право на строеж при цена 20.40 лв./м2.
1.3. 10 (десет) броя места за поставяне на гаражи – (№№ 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 и 22) в УПИ І – жилищно строителство и обществен търговски център, кв.27 по ПУП на гр.Пещера – право на поставяне срещу заплащане на месечен наем - 0.85 лв./м2.
1.4. 3 броя места за поставяне на гаражи (№18, 19, 21) в УПИ ІІ – жилищно строителство и търговия, кв.27 по ПУП на гр.Пещера - право на поставяне срещу заплащане на месечен наем - 0.85 лв./м2.
ІІ. Право на строеж за гаражи или разрешение за поставяне на преместваеми гаражи, могат да получат граждани, които изпълняват следните условия:
1. Притежават МПС за задоволяване на лични нужди;
2. Не притежават гараж, не са преустройвали или прехвърляли такъв на трети лица;
3. Имат адресна регистрация в квартала, в който се отреждат местата.
Заявленията ще бъдат удовлетворяване в следния ред:
1. Лица с увреждания.
2. От по-близко към по-далечно местоживеене от отредените места.
ІІІ. Срокове за провеждане на процедурата:
1. Срок за приемане на документи за участие в процедурата – Заявление с идентификационен номер № ОС-17 в, ведно с приложенията - до 17:00 ч. на 16.08.2010 г. в ОЦУИГ – І-ви етаж на ОА.
2. В случай, че подадените документи за участие са повече от местата за гаражи, ще бъде проведен търг с явно наддаване между имащите право да участват в процедурата. Търгът ще се проведе на 27.08.2010 г. в залата на ОбС – Пещера от 14:00 часа.
ІV. Сключване на договор:
1. В 14-дневен срок след изтичане срока на обжалване на процедурата да се сключат договори с приобретателите и ползвателите от отдел “Общинска собственост”.
2. Заплащането на цената на вещното право или първата месечна наемна вноска да се извърши при сключване на договора с община Пещера.
3. При неплащане на цената в обявения срок се губи право за участие в следваща процедура за същите места.
V. Схемите за допълващо застрояване са изложени на информационното табло пред общинската администрация.
VІ. Информация във връзка с процедурите по разпределение на гаражните места може да бъде получена от мл.експерт: “ОСН” – инж.Ангел Панайотов, тел.6-22-03, вътр.119. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069