Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

53 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 27 Юли 2010г. 13:42ч.
На 30.07. 2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет
с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2009/2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Отчет за дейността на Обществения посредник на Община Пещера.
ДОКЛАДВА:Обществен посредник
3. Текущи.
3.1. Анализ на ситуацията и оценка на .......

потребностите от социални услуги в Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.2. Обявяване на конкурс за учредяване право на пристрояване и надстрояване за обект масивна двуетажна сграда, попадаща в УПИ VІ – ОбНС, кв.115 по плана на гр.Пещера и утвърждаване на конкурсна документация.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.3. Продажба на Помещение със спомагателно предназначение бивше котелно/, УПИ ІІІ -788, кв.79 по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.4. Приемане оценка и откриване процедура за отдаване под наем на Недвижим имот – временно общинска собственост, земеделска земя, имот № 008024, находящ се в м.”Арпалица”, землище на гр.Пещера с площ от 14,903 дка.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

3.5. Прекратяване на съсобственост върху УПИ-ХХХІ – 2849, кв.141 между Община Пещера и Никола Христов Семерджиев, Мария Христова Василева и Анка Христова Ангелова.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.6. Сформиране на временна комисия за контрол върху правилното усвояване на средствата по проектите от оперативните европейски програми и капиталови разходи.
ДОКЛАДВА: Общински съветник Петър Хамамджиев
3.7. Продажба чрез прубличен търг на дълготрайни активи, транспортни средства, собстваност на „ВИК”ЕООД гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.8. Поправка на техническа грешка в Решение №553/20.07.2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.9. ЧИ на План за регулация, с цел обособяване на самостоятелно УПИ ХVІ – ЖС за имот пл.791, допуснат с Решение №ХХІ, взето с Протокол № 5 от 23.04.2010г. на ОбЕСУТ при общината.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.10. Обявяване на терен от 99 кв.м., представляващ част от улица между о.т. 155,о.т. 159 и о.т. 159а, пред квартал 26 по ПУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и приобщаването му към УПИ VІ – Ремонтна работилница на „ГС”, кв.26.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.11. Обявяване на терен от 2.7 кв.м. представляващ част от улично простарнство, между о.т. 191 д, о.т. 191г, пред квартал 83 а по ПУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и приобщаването му към УПИ ХІ – ТУ, кв.83 а.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.12. Обявяване на терен от 73 кв.м., представляващ част от улица между о.т. 475, о.т. 476 и о.т. 477, пред квартал 81 по ПУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и приобщаването му към УПИ ХІХ – За производствена, търговска дейност и услуги.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.13. Отмяна на решение № 546/25.06.2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.14. Удължаване срока на договора за предоставяне на общинския горски фонд за управление от Държавно горско стопанство – Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

3.15. Издаване на Запис на Заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект “Създаване на модели за междурегионално сътруднчиество”
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.16. Поемане на краткосрочен общински дълг в размер на 462 хил. лв.за изпълняване на проекти “Създаване на модели за междурегионално сътрудничество” и „Въвеждане на система за електронно управление на Община Пещера”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069