Четвъртък, 18 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Печат Е-поща
Вторник, 17 Август 2010г. 19:34ч.
МОТИВИ
За промяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
1. Причини, които налагат промяната.
Редът, регламентиращ провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество в общината, който не допуска слючване на договор с класирания на второ място участник, не съответствува на нормативната база в областта на провеждането на търгове и конкурси.

2. Целите, които се поставят.
Ускоряване на тръжните процедури и премахване на предпоставките за неизпълнение
...
политиката и целите на общината в областта на управление и разпореждане с общинската собственост.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
В рамките на необходимите за разгласяване на промяната.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.
Експедитивност в осъществяване на процедурите по управление и разпореждане с общинското имущество при защита на финансовия интерес на общината.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз – Синхронизира вътрешния нормативен акт с нормативните актове, регламентиращи реда за провеждане на търгове и конкурси.

Предлагана промяна:
Глава VІІІ – Провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, Раздел ІІІ – Сключване на договор, чл.117, ал.2 да претърпи следната промяна: в досегашния текст да отпадне зачертаното: Ако лицето, спечелило търга или конкурса не извърши в седемдневен срок действията, посочени в ал.1 се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай и внесеният от него депозит остава в полза на Общината , а кметът на общината организира нов търг или конкурс. Да се добави ново изречение. В този случай Кметът на Общината може да покани за плащане в определен срок и сключване на договор класирания на второ място участник, предложил следваща по размер цена, както следва:
т.1. с една стъпка по-ниска при публичен търг, но не по-ниска от началната тръжна цена;
т.2 ако цената не е по-ниска с повече от 30% от предложената от класирания на първо място участник.

Да се добавят нови алинеи 3 и 4 със следното съдържание:
Ал.3. При невъзможност да се сключи договор кметът на общината организира нов търг или конкурс.
Ал.4. Ако след провеждане на повторен търг не се постигне сключване на договор, общинският съвет може да намали цената до 50% от начално приетата, но която да не е по-ниска от данъчната оценка на имота.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216