Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Вторник, 24 Август 2010г. 16:56ч.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А


О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 16.09.2010 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация За продажба на следните имоти-частна общинска собственост както следва:
1.1. УПИ ХІ-Производствена дейност в кв.28 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 6445.00 кв.м при начална тръжна цена 82485.00 лв., върху която се начислява ДДС – от 9.30 часа
1.2. Поземлен имот №022006, местн.”Друма”, землище на гр.Пещера с площ от 93,713 дка при начална тръжна цена 22500,00 лв. върху която не се начислява ДДС от 10.00часа.
1.3. Магазин №7 с площ от 21,26 кв.м, намиращ се на етаж сутерен в ......

пететажна сграда на ул. “Д-р Петър Цикалов” №41А, УПИ ІІ-жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр.Пещера при начална тръжна цена 18860,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 3930,42 лв. - от 10.30 часа.
1.4. Складово помещение №1 с площ от 28,45 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 4930,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1027,41 лв. - От 11,00 часа.
1.5. Складово помещение №2 с площ от 30,21 кв.м, ет.1, ул. ”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 5380,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1121,19 лв. - От 11,30 часа.
1.6. УПИ І-ВКС ЕООД, кв.74 по ПУП на гр.Пещера при начална тръжна цена 134000,00 лв., върху която се начислява ДДС - от 12.00 часа.
1.7. Поземлен имот №056006 в местн.»Арапеница», землище на с.Радилово, Община Пещера, с площ от 1,792 дка, при начална тръжна цена 17900,00 лв., върху която не се начислява ДДС - от 14.00 часа.
1.8. Поземлен имот №027034 в местн.”Сребърница”, землище на гр.Пещера с площ от 8997,00 кв.м ведно с построените в него: 1. Сграда 01-склад с масивна конструкция, едноетажен с площ 228.00 кв.м; 2. Сграда 02-склад с масивна конструкция, едноетажен с площ 152.00 кв.м; 3. Сграда 03-помпена станция с масивна конструкция, едноетажна с площ 41.00 кв.м при начална тръжна цена 179000,00 лв., върху която не се начислява ДДС – от 14.30 часа.
1.9. Помещение със спомагателно предназначение (бивше котелно) с площ от 47,50 кв.м, находящо се на първи надземен етаж в масивна четириеатжна сграда пл.№788, УПИ ІІІ-788, кв.79 по ПУП на гр.Пещера, ул. “Стефан Караджа” 2А, при начална тръжна цена 12800.00 лв., върху която не се начислява ДДС – от 15.00 часа.
1.10. Апартамент №8 с площ от 81,50 кв.м, находящ се на І-ви етаж на ул.»Д-р Петър Цикалов» №41А, блок А-2, при начална тръжна цена 34000,00 лв., върху която се начислява ДДС - от 16.00 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 15.09.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 15.09.2010 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.4. Документ за закупени книжа;
4.5. Документ за внесен депозит;
4.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.7. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения към общината.
5. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
6. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 15.09.2010г.
7. Оглед на обектите може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
8. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 30-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216