Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 13 Септември 2010г. 18:52ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на терени - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения , както следва:

• Обект с Уникален № 8 – Фризьорски услуги , находящ се на улица с ос.т. 191 Б, 191 Д, 191 Е, с площ до 40 кв.м. и начална тръжна цена - 2.00 лева/ кв.м.
• Обект с Уникален №14 - Часовникарско ателие, находящ се ............

на улица с ос.т. 499, 612, 513 – до универсален магазин, с площ до 8 кв.м. и начална тръжна цена - 2.08 лева/ кв.м.
• Обект с Уникален № 22 - Стъкларско ателие, находящ се на ул. «М. Такев» , в тротоарно пространство на ул. с ос.т. 586,585,592,562, пред кв.124, с площ до 35 кв.м. и начална тръжна цена - 1.70 лева/ кв.м.
• Обект с Уникален № 36 - Телевизионни услуги, находяш се в УПИ II – Жилищно строителство, кв. 101, улица с ос.т. 446, 425 (до пл. “Хр. Ботев”), с площ до 20 кв.м. и начална тръжна цена – 1.50 лева/ кв.м.
• Обект с Уникален № 10 - Детска млечна кухня разливочна, находящ се на улица с ос. т.191 Ж, 191 Е, с площ до 15.кв.м. и начална тръжна цена - 2.00 лева/кв.м.

1. Публичният търг ще се проведе на 07.10.2010 г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация - гр.Пещера (І етаж).
2. Депозитите за участие в търговете са в размер на 20 лева.
3. Оглед на терените от схемата може да се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга след предварително заявяване в стая № 17 от 10.00 до 12.00 часа.
4. Тръжна документация може да се закупи до 17.30 ч. на 28.09.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация - гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20 лева .
5. Депозитът за участие в публичния търг в размер на 20 лева, се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “ Общинска банка” АД, офис гр. Пещера до 17.00 часа на 06.10.2010 г.
6. Документите за участие в търга ще се приемат до 17.00 ч. на 06.10.2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
7. Задължителни документи за участие в търга са:
7.1. Заявление за участие по образец;
7.2. Документ за съдебна регистрация;
7.3. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на търга или единен идентификационен код (ЕИК);
7.4. Документ за внесен депозит за участие в публичен търг;
7.5. Документ за закупени тръжни книжа;
7.6. Декларации по образец:
- декларация, че участникът няма задължения към физически или юридически лица
- декларация за липса на задължения към Община Пещера
7.7. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
7.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата;
7.9. Снимков материал или архитектурен чертеж с параметри на предлаганото от кандидатите преместваемо съоръжение. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069