Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Решение № 532 от 28 май 2010 г. на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 16 Септември 2010г. 12:02ч.
РЕШЕНИЕ

№532
от 28 май 2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с чл.2, ал.1, т. 3, чл.3, ал.1,т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4 и чл.16, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Пещера, реши:
І. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на ........

недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV-ПП “Братя Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.
ІІ. Приема начална тръжна цена в размер на 771 820,00 лв. (седемстотин седемдесет и една хиляди осемстотин и двадесет лева). Върху частта от земята, представляваща неприлежащ към сградите терен, в размер на 1841,00 кв.м, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност се начислява 20 % ДДС, който се дължи от купувача и не е включен в началната тръжна цена. Цената се оферира и заплаща в левове съгласно условията, посочени в тръжната документация и проекто-договора при следните условия:
а) начин на плащане- в левове, без други платежни средства;
б) срок на плащане- при сключване на договора;
в) собствеността върху имота, предмет на търга, се прехвърля със сключването на договора в срок до тридесет дни от датата на решението за определяне на спечелилия търга.
ІІІ. Определя стъпка на наддаване 10 000 лв. ( десет хиляди ) лева.
ІV. Размерът на депозита за участие в търга е 20 000 лева , който се внася в срок до шестнадесетия ден от обнародването на решението в” Държавен вестник” по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
V. Информационен меморандум и тръжна документация се закупуват от Общински център за услуги и информация на гражданите, етаж І на общинска администрация- гр. Пещера до дванадесет календарни дни от датата на обнародването на решението в “ Държавен вестник”. Цена на информационния меморандум - петдесет лева, на тръжната документация – двеста лева, които се заплаща в ОЦУИГ.
VІ. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг с явно наддаване – до 17 часа на шестнадесетия ден след обнародване на решението в ”Държавен вестник”.
VІІ. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на документацията за продажба чрез предварителна заявка в стая № 19 на общинска администрация.
VІІІ. Търгът да се проведе на седемнадесетия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр. Пещера
ІХ. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга – да са юридически лица и да притежават собствен капитал, определен според общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети по международните счетоводни стандарти, не по- малък от 100 000 лева и да са подписали декларация за приемане на условията на Споразумението с ТПКИ “Братя Горови” от 13.11.2008г.
Х. Задължителни изисквания към офертата:
Офертата следва да има следното минимално съдържание:
а) административни сведения за заинтересованото лице – наименование, седалище и адрес на управление, координати за контакти / телефон, факс, е-mail ), лице за контакти, обслужваща банка и номер на сметката, по която ще бъде възстановен депозитът;
в)декларация за приемане на условията на споразумението, подписано между ТПКИ “ Братя Горови” и Община Пещера.
ХІ. В случай на неявяване на кандидат да се проведе нов търг за продажба на имота при същите условия, но със следните срокове:
а) Срок за закупуване на тръжна документация – до 17.00 часа на 55-тия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”
б) Срок за внасяне на депозит и за подаване на предложения – до 17.00 часа на 59-тия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”
в) Търгът да се проведе на 60-тия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр. Пещера.
ХІІ. Упълномощава Кмета на Община Пещера да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете и подготовката и сключването на договор за приватизация, регламентирани в Раздел І на Глава пета и Глава седма от Наредбата за търговете и конкурсите.


Председател: д-р Цв. Лепарова

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069