Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

З а п о в е д № 716/27.09.2010г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 28 Септември 2010г. 18:33ч.
З а п о в е д
№ 716/27.09.2010г.


Подписаният Стелиян Иванов Варсанов – Кмет на Община Пещера, като взех предвид Констативен протокол от 21.09.2010г. от извършена проверка в изпълнение на Заповед №730/30.11.2009г. за наличие на излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани/изоставени върху общински имоти, въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на техническото състояние на конкретното излязло от употреба МПС и необходимостта от принудителното му преместване поради неизпълнение на даденото предписание в установения за това срок, както и невъзможността за установяване на реалния му собственик, на основание чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.26 ал.9 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

З А П О В Я Д В А М :

Да се изпълни принудително преместване от ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова” на .........

излязло от употреба МПС - марка опел, цвят син, с адрес на паркиране: гр. Пещера, ул.“Михаил Такев” бл.№7 - терен общинска собственост на площадка №1 – център за разкомплектоване, притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, с местонахождение гр. Пещера, Промишлена зона, кв. 80, парцел IV, планоснимачен №1.
Разходите за транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на моторното превозно средство са за сметка на изпълнителя на принудителното преместване, съгласно договор № 6/08.01.2010г. сключен между ЕТ ”С и М- Ваня Тодорова” и община Пещера.
Настоящата заповед да бъде изпълнена в петдневен срок от влизането й в сила.
Същата да бъде връчена на всички заинтересованите страни, както и да бъде оповестена в интернет страницата на общината и поставена на иформационното табло на административната сграда на ул. „Дойранска епопея” №17, гр. Пещера.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам кмета на община Пещера инж. Стоил Стоилов.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок.
Неразделна част от заповедта е констативен протокол от 20.09.2010г.К М Е Т :/п/
СТ. ВАРСАНОВ


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069