Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

56 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 28 Септември 2010г. 19:04ч.
На 01.10.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за проведените Обществени поръчки и реализирани продажби от Община Пещера за периода юли- септември 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Изслушване на информация от “Биовет” АД относно разрешаване на въпроса с неприятните миризми.
ДОКЛАДВА:Представител на «Биовет» Ад
3. Отчет за постъпилите приходи и направени разходи на ......

Общински горски фонд гр.Пещера за периода 01.01.2010г.- 31.08.2010г.
ДОКЛАДВА:Директора на ДГС – Пещера
4. Текущи.

4.1.Промяна предназначението на имот : масивна сграда „Клуб” - със застроена площ от 63 кв.м.,намираща се в УПИ І – Културен дом услуги и зеленина кв.15 по ПУП на К.Димитриево от публична в частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.2.Откриване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от транспортната схема по реда на Наредба № 2/15.03.02г. на МТС.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.3.Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, предоставени за безвъзмездно управление на ОП”Паркинги и пазари”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.4.Отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, представляващи земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.5.Утвърждаване на видовете дейности и цените на услугите за тях в Културен дом Пещера за учебната 2010-2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.6.Отмяна на Решение № 565/30.07.2010г. на ОбС – Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.7.Промяна в правния режим на урегулиран поземлен имот УПИ І „Обществено обслужване” кв.78 по ПУП на Пещера чрез преобразуването му от частна общинска в публична общинска собственост и промяна предназначението на имот УПИ-ХІІ – „Обществено обслужване” кв.78 по ПУП на Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.8. Продажба на УПИ ІІ ГНС, УПИ VІІІ ГНС,УПИ ІХ ГНС,УПИ Х – ГНС, УПИ ХІ-ГНС, кв.183 по ПУП на гр. Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.9.Одобряване ЧИ на ПУП за части от квартали по плана на летовище „Св.Константин” и съгласуване на схема по чл.56 от ЗУТ за разполагане на два броя преместваеми обекти в УПИ І – Вилно застрояване кв.19 по ПУП на Лет.”Св.Константин”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5. Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069