Неделя, 26 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 25 Октомври 2010г. 13:35ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1.Публичeн търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – частна общинска собственост за поставянето на 6 бр. преместваеми гаражи, всеки с размери 3,5 х 6 кв.м., или 21 кв. м. площ. Терените са със следната номерация: 4, 5, попадащи в УПИ І – ЖС и ......

обществен търговски център, кв. 27 по ПУП на гр. Пещера; 15, 16, 18, 19, попадащи в УПИ ІІ – ЖС и търговия, кв. 27 по ПУП на гр. Пещера от одобрена схема на гл. архитект на Община Пещера.
2. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на стоеж на част от терен – частна общинска собственост за изграждането на 5 бр. гаражи, всеки с размери 3,5 х 6 кв.м., или 21 кв. м. площ. Терените са със следната номерация: 204, 205, 206, 207, 208, попадащи в УПИ ІІ – ЖС и търговия, кв. 27 по ПУП на гр. Пещера.
3. Публичен търг с явно наддаване за учредяване право на стоеж на част от терен – частна общинска собственост за изграждането на 4 бр. гаражи, всеки с размери 3,5 х 6 кв.м., или 21 кв. м. площ. Терените са със следната номерация: 216, 217, 218, 219, попадащи в УПИ І – ЖС и магазини, кв. 202 по ПУП на гр. Пещера от одобрена схема на гл. архитект на Община Пещера.
4. Начални тръжни цени както следва:
- за гаражите с отстъпено право на строеж, попадащи в УПИ ІІ – ЖС и търговия, кв. 27 по ПУП на гр. Пещера в размер на 32, 50 лв./ кв. м., с ДДС
- за гаражите с отстъпено право на строеж, попадащи в УПИ І – ЖС и магазини, кв. 202 по ПУП на гр. Пещера в размер на 20, 40 лв./ кв. м., с ДДС
- за преместваемите гаражи началната месечна наемна цена е в размер на 0,85 лв. / кв. м., с ДДС
5. Срок за отдаване под наем на терените – частна общинска собственост 5 години.
6. Давностният срок за реализиране правото на строеж е 5 год.
7.Публичните търгове с явно наддаване ще се проведат на 23.11.2010 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - гр.Пещера (първи етаж).
8. Депозит за участие в търговете, както следва:
- за гаражите с отстъпено право на строеж в размер на 100 лв.
- за преместваемите гаражи в размер на 10 лв.
9. Тръжна документация може да се закупи до 17.00 ч. на 16.11. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 10 лева .
10. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж до 16.00 часа на 22.11.2010 г.
11. Документи за участие в търга се подават до 16.30 ч. на 22.11.2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
12. Документи за участие в търга:
12.1. Заявление за участие по образец;
12.2.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – шест месеца преди датата на провеждане на търга;
12.3. Декларация за липса на просрочени непогасени задължения към Община Пещера.
12.4. Документ за внесен депозит;
12.5. Документ за закупени тръжни книжа;
12.6.Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
13. Оглед на терените може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая № 17 в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера. За допълнителна информациа тел: 6-22-03, вътр. 119.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069