Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

57 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 25 Октомври 2010г. 13:47ч.
На 29.10.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Информация за реализирани и подготвени проекти от Община Пещера и усвояване на средствата от фондовете на ЕС за периода октомври 2009 г.- октомври 2010 година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.Текущи.
2.1.Застраховане на.......

застроени имоти частна общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.2.Поемане на общински дълг към «Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД за финансиране на междиннни плащания по сключен договор № BG161РО001/1.4-04/2009/11 с УО на ОП „Регионално развитие”за финансиране на проект:”Геозащитни съоръжания срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр.Пещера”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.3.Поемане на дългосрочен инвестиционен кредит на проект «Реконструкция на отводнителен канал за повърхностни води на ул.»Васил Петлешков».
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.4.Допълване на Решение №496/12.03.2010г. на Общински съвет – Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.5.Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на Терен № 1 и Терен № 2, с площ 20.00кв.м.всеки, находящи се в УПИ І – Вилно застрояване и спорт, кв.19 по ПУП на летовище «Св.Константин», землище на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.6.Продажба на поземлен имот № 056006, м.”Арапеница” землище с.Радилово, Община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069