Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 18 Ноември 2010г. 18:48ч.
О Б Щ И Н А П Е ЩЕ РА
О Б Я В Я В А

1. Провеждането на публични търгове с явно наддаване на 15.12.2010 г. в стая № 5 на І-ви етаж в Общинската администрация за отдаване под наем на следните имоти - частна общинска собственост както следва:
1.1. Поземлен имот № 126026 (сто двадесет и вест нула двадесет и шест), с площ 2,289 дка (два дка и двеста осемдесет и девет кв.м.), с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – пета, в местността “Широките ливади”, землище на гр. Пещера, при начална тръжна цена 80,00 лв./ годишно от 14.00 часа.
1.2. Поземлен имот № 018005 (нула осемнадесет нула нула пет), с .......

площ 1,479 дка (един дка и четиристотин седемдесет и девет кв. м.), с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – пета, в местността “Горна бялча”, землище на гр. Пещера, при начална тръжна цена 40,00 лв./ годишно от 14.00 часа.
2. Утвърждава тръжна документация, която може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 07.12.2010 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Определя депозити за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена, които да постъпят в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж, или по сметка IBAN -BG87SOMB91303332970201, при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 14.12.2010 г.
4. Определя документи за участие в търговете:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон. Кандидатстващите физически лица да представят копие от документ за самоличност.
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.4. Документ за закупени тръжни книжа;
4.5.Документ за внесен депозит;
4.6.Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – шест месеца преди датата на провеждане на търга;
4.7. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения към общината.
4.8. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
5. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
6. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 14.12.2010 г.
7. Допуска оглед на обектите до изтичане на срока за подаване на тръжни документи и заявка в стая № 17 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069