Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 18 Ноември 2010г. 18:53ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
ОБЯВЯВА :

1. Провеждането на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
o УПИ II- ГНС в кв.183 с........

площ 272.00 кв.м. при граници и съседи: север: улица с ос.т.813-892-812, на изток - УПИ VIII – ГНС, на юг : УПИ IX -ГНС , на запад: УПИ VII и УПИ-I, актуван с АОС №185/23.08.2010г,;
o УПИ VIII – ГНС в кв.183 с площ 368.00кв.м.при граници и съседи: север- улица с ос.т.892-812, на изток – улица с ос.т. 812 – 839, на юг - УПИ IX -ГНС , на запад- УПИ II- ГНС,актуван с АОС №186/23.08.2010г.;
o УПИ IX -ГНС в кв. 183 с площ 600.00 кв.м.при граници и съседи : север- УПИ II- ГНС и УПИ VIII – ГНС, на изток – улица с ос.т. 812 – 839, на юг - УПИ X -ГНС , на запад - УПИ VI и УПИ VII, актуван с АОС №187/23.08. 2010г.;
o УПИ X -ГНС в кв. 183 с площ 385.00 кв.м. при граници и съседи: на север: УПИ IX -ГНС , на изток – улица с ос.т.812-839, на юг - УПИ XII –ГНС и УПИ XI –ГНС, на запад: УПИ V и УПИ VI, актуван с АОС № 188/23.08.2010г.;
o УПИ XI –ГНС в кв. 183 с площ 334.00 кв.м. при граници и съседи: на север - УПИ X -ГНС , на изток- улица с ос.т.812-839, на юг – улица с ос.т.839-838, на запад - УПИ XII –ГНС, актуван с АОС № 189/23.08. 2010г.;
o УПИ XII –ГНС в кв. 183 с площ 262.00 кв.м. при граници и съседи: на север - УПИ X -ГНС , на изток: УПИ XI -ГНС , на юг – улица с ос.т. 839-838, на запад УПИ III и УПИ IV, актуван с АОС №190/23.08. 2010г.;
2. Определя начални тръжни цени за продажба на имотите, както следва:
• За УПИ II- ГНС– 8270.00 лв. без ДДС или 9 924.00 лева с ДДС;
• За УПИ VIII – ГНС– 11190.00 лв. без ДДС или 13 428.00 лв. с ДДС;
• За УПИ IX -ГНС - 18240.00 лв. без ДДС или 21 888 лв. с ДДС;
• За УПИ X -ГНС - 11700.00 лв. без ДДСД или 14 040лв. с ДДС;
• За УПИ XI -ГНС – 10150.00 лв. без ДДС или 12 180.00 с ДДС;
• За УПИ XII –ГНС – 7960.00 лв без ДДС или 9 552.00 с ДДС.
3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от приетата начална тръжна цена , както следва:
• За УПИ II- ГНС – 827.00 лева;
• За УПИ VIII – ГНС – 1 119.00 лева;
• За УПИ IX -ГНС - 1 824.00 лева;
• За УПИ X -ГНС - 1 170.00 лева;
• За УПИ XI –ГНС- 1 015.00 лева;
• За УПИ XII –ГНС – 769.00 лева.
4. Определя дата, час и място за провеждане на търга – 14.12.2010г., 14.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.
5. Тръжна документация, може да се закупи до 17:00 ч. на 07.12. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 50 лева .
6. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж до 17.00 часа на 13.12. 2010 г.
7. Документи за участие в търга се приемат до 17.00 ч. на 13.12. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
8. Документи за участие в търга:
8.1. Заявление за участие по образец;
8.2. Копие от документ за самоличност;
8.3. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – шест месеца преди датата на провеждане на търга;
8.4. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения към Общината.
8.5. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
8.6. Документ за внесен депозит;
8.7. Документ за закупени тръжни книжа;
8.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №19 при инж. Н. Дялкинова , от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069