Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

58 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 22 Ноември 2010г. 21:33ч.
На 26.11.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Промяна по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2010г., промяна на план-сметката на ОП ”ЧПОИ” гр.Пещера и определяне на допълнително трудово възнаграждение за придобит професионален опит.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2. Информация за готовността на Община Пещера през.......

есенно-зимния сезон 2010-2011 година.
ДОКЛАДВА: Директорът на ОП „ЧПОИ”
3. Отчет на местната комисия по Закона за уреждане на жилищните права на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

4. Текущи.
4.1. Предложение по чл.36, ал.1,т.3 от ЗОС за откупуване частта на физическите лица от съсобствен имот, представляващ УПИ ХХХІ -2849, кв.141 по ПУП на гр.Пещера, в който делът на общината е 10433/31300 идеални части.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.2. Приемане на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти през 2010 година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.3. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-ОбНС -1708, кв.115 по ПУП на гр.Пещера, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда със ЗП – 136.50 кв.м. и РЗП – 409.5 кв.м. по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.4. Обявяване на терен от 3.00 кв.м, представляващ част от улично пространство, между о.т. 191д, о.т 191е, пред квартал 83а по ПУП на гр.Пещера от публична общинска собственост в частна такава и приобщаването му към УПИ ХІ-ТУ, кв. 83а.по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069