Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 29 Ноември 2010г. 12:31ч.

ОБЩИНА ПEЩЕРА

ОБЯВА

В изпълнение на Решение №597/01.10.2010 г. на Общински съвет Пещера, и Заповед № 879/26.11.2010 г. на Кмета на Община Пещера, на основание чл. 44 ал.2 във връзка с чл.44 ал.1 т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.87 и чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Пещера

ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:

· Павилион № 2, „Дъгов мост” в гр.Пещера, с площ от 5,50 кв.м., при начална наемна цена от 74,00 лв. без ДДС.

· Павилион № 3, „Дъгов мост” в гр.Пещера, с площ от 5,50 кв.м., при начална наемна цена от 74,00 лв. без ДДС.

· Павилион № 4, „Дъгов мост” в гр.Пещера, с площ от 7,40 кв.м., при начална наемна цена от 99,00 лв. без ДДС.

· Павилион № 6, „Дъгов мост”в гр.Пещера, с площ от 5,50 кв.м., при начална наемна цена от 74,00 лв. без ДДС.

· Павилион № 7, „Дъгов мост”в гр.Пещера, с площ от 5,50 кв.м., при начална наемна цена от 74,00 лв. без ДДС.

· Павилион № 8 „Дъгов мост”в гр.Пещера, с площ от 7,40 кв.м., при начална наемна цена от 99,00 лв. без ДДС.

· Монолитен павилион № 2 в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена от 156,00 лв. без ДДС.

· Монолитен павилион № 3 в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена от 156,00 лв. без ДДС.

· Монолитен павилион № 4 в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена от 156,00 лв. без ДДС.

· Монолитен павилион № 6 в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена от 156,00 лв. без ДДС.

· Монолитен павилион № 7 в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена от 156,00 лв. без ДДС.

· Монолитен павилион № 8 в гр.Пещера, с площ от 24,00 кв.м., при начална наемна цена от 156,00 лв. без ДДС.

· Метален павилион № 9 в гр.Пещера, с площ от 7,00 кв.м., при начална наемна цена от 46,00 лв. без ДДС.

· Метален павилион № 10 в гр.Пещера, с площ от 9,00 кв.м., при начална наемна цена от 58,00 лв. без ДДС.

· Метален павилион № 17 в гр.Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална наемна цена от 65,00 лв. без ДДС.

· Метален павилион № 18 в гр.Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална наемна цена от 65,00 лв. без ДДС.

· Метален павилион № 21 в гр.Пещера, с площ от 10,00 кв.м., при начална наемна цена от 65,00 лв. без ДДС.

2.Кандидати за участие могат да бъдат само лица, регистрирани като търговци.

3.Не се допускат кандидати, с които едностранно е бил прекратен договор за наем.

4.Срокът за отдаване под наем е 3 години.

5.Депозита за участие в търговете е в размер на 50,00 лв. за всеки конкретен обект. Депозита за участие се внася до 17 часа на 23.12.2010 г. в касата на Общината-стая № 1 на втория етаж или по банкова сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в “ Общинска банка” АД, офис гр. Пещера.

6.Тръжна документация може да се закупува всеки работен ден след публикуване на обявата и до 16,00 часа на 23.12.2010 г. от Общински център за информация и услуги на гражданите срещу заплатена сума 20 лева . Заплащането се извършва в касата на Общината.

7.Дата, час и място на провеждане на търговете:

7.1. За павлиони намиращи се на „Дъгов мост” с номера 2, 3, 4, 6, 7 и 8 търговете ще се проведат на 27.12.2010 г. от 14 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера.

7.2. За монолитни павлиони с номера 2, 3, 4, 6, 7 и 8 търговете ще се проведат на 28.12.2010 г. от 14 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера.

7.3. За метални павлиони с номера 9, 10, 17, 18 и 21 търговете ще се проведат на 29.12.2010 г. от 14 часа в заседателната зала на Общинска администрация-гр.Пещера.

8.Документите за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик, до 17,00 часа на 23.12. 2010 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА. Пликът трябва да е надлежно надписан с името (фирмата) и БУЛСТАТ/ЕИК на кандидата.

9. Задължителни документи за участие в търга:

1)Заявление за участие по образец.

2)Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.

3)Удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица и ЕТ.

4)Удостоверение от НАП по чл.87,ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – до 45 дни преди датата на провеждане на търга.

5)Документ за внесен депозит за участие в търга.

6)Документ за закупени тръжни книжа.

7)Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.

8)Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения.

9)Декларации по образец съгласно тръжните документи.

Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по 10 подточки 2 и 3.

10.Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга, след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в канцеларията на Общинско предприятие „Паркинги и пазари” гр.Пещера.

11.Договор за наем със спечелилия участник да се сключи в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която се обявява за спечелил и след заплащане на достигнатата месечна наемна цена.

12.Допълнителна информация може да се получава на телефона на ОП „Паркинги и пазари: 0350/6-56-84.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069