Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 14 Декември 2010г. 12:39ч.
Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община пещера и на тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба
Синхронизирането на извършваните услуги, които общинска администрация предлага на гражданите и на юридическите лица, с действащата нормативна уредба и увеличаването на разходите, които се формират във връзка с предоставянето на услугите, обуславят необходимостта от изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба. В подкрепа на това са постъпили и докладни записки от служители на общинска администрация до Кмета на Община Пещера със следните мотивирани предложения.
...

І.Имоти, собственост на физически лица, да не се освобождават оттакса “ Битови отпадъци”по чл.19, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Мотивите за това са следните:
При извършени проверки през 2010 година са констатирани следните случаи:
· Жилищната сграда и дворното място към нея са обозначени в системата с един и същи партиден номер, имат един и същи собственик, но дворът се ползва от роднина, а собственикът е в чужбина и е освободен от такса “ Битови отпадъци”. В този случай, на практика имотът се ползва, но контролните органи не могат да приложат разпоредбата на чл.50 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, която предвижда налагането на глоба / имуществена санкция, тъй като собственикът на имота, подал декларация за освобождаване от такса “ Битови отпадъци”, е в чужбина.
· От четиристаен наследствен апартамент една трета е освободена оттакса “ Битови отпадъци”. Практически е невъзможно да бъде доказано коя точно една трета е неизползваема.
· Собственик, освободен от такса “ Битови отпадъци”, който не живее в декларирания имот, през почивните и празничните дни го посещава и поддържа, в резултат на което се генерират битови отпадъци.
Общият брой на физическите лица, освободени от такса “ Битови отпадъци” за 2010 година на територията на град Пещера, е 214. Всички имоти преди да бъдат включени в заповедта на кмета за освобождаванеот такса, са проверени след изтичане на срока за подаване на декларации (31.12. 2009 г.). Въпреки системните проверки, извършвани от комисията през цялата 2010 година, съществуват случаи, при които е очевидно, че имотът се поддържа, но не са открити нито собственици, нито ползватели, нито наематели на същия.
ІІ. Имоти, собственост на юридически лица, да се освобождават от такса “ Битови отпадъци” по чл.19, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Мотивите за това са следните:
В част от тези имоти не се образува (генерира) битов отпадък (ЕВН, Национална компания “ Железопътна инфраструктура”).
Декларирането на невярна информация е доказуемо.
Броят на декларираните имоти, собственост на юридически лица, е по-малък, което позволява ефективен контрол.
Чл.22,ал.2, т.4 от Наредбата се изменя и придобива следното съдържание: “ деца, освидетелствани с решение на Районна експертна лекарска комисия”.
В чл.27, ал.2 от Наредбата се добавят следните нови точки:
т.4. кучета, собственост на инвалиди;
т.5. кучета, използвани за опитни цели;
т.6. ловни кучета
ІV. В чл.50 на глава четвърта “ Административнонаказателни разпоредби” след думите “В случаите на чл.19, ал.2, когато въпреки подадената декларация, се констатира ползване на имота” да се добавят думите “ от юридически лица”. Допълнената разпоредба следва да се чете: чл.50, ал.1
Създава се нова ал.2 към чл.50 от Наредбата, която гласи: “При незаплащане на годишна такса за притежаване на куче, на собствениците се налага глоба в размер на 50.00 лева”.
V. Към Раздел първи “ Такси и цени на административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра” от Тарифата по чл.3, ал.1 се въвежда нова административно-техническа услуга.
Услуга ТСУ 29А- “ Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията”, за която се предвижда следната такса – сборът от таксата за строителното разрешение, плюс таксата за одобряване на проект, плюс таксата по одобряване на ПУП,плюс таксата за издаване на оценка от Общинки експертен съвет по устройство на територията, увеличена с 30 %.
VІ. В раздел седемнадесети “ Услуги стопански дейности” от Тарифата по чл.3 , ал.1 годишната цена на услугата за ползване на стопанска вода за домакинство в апартамент от 15.00 лева се намалява на 10.00 лева.

Проект на Наредбата
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069