Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

59 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Декември 2010г. 13:31ч.
На 29.12.2010 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Промени по бюджета на Община Пещера за 2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
2.Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания.
ДОКЛАДВА: Директорът на ДЦДМУ
3.Информация за дейността на Кризисен център за..............

лица и деца пострадали от насилие.
ДОКЛАДВА: Директорът на Кризисен център
за лица и деца пострадали от насилие.
4.Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания.
ДОКЛАДВА: Директорът на Дневен център
за възрастни хора с увреждания
5.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2010г. и приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2011г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
6.Определяне състава на групите общински жилища по предназначението им по чл.42,ал.1 от ЗОС.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
7.Приемане на отчет за проведените обществени поръчки и реализираните продажби в Община Пещера за периода октомври – декември 2010 година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
8.Приемане на Годишна програма за работата на ОбС – Пещера за 2011г.
ДОКЛАДВА: Председателят на ОбС
9.Текущи.
9.1.Отчет за предвиденото ползване на дървесина за 2010г в ОГФ гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Директорът на
Държавно горско стопанство
9.2.Определяне обема за ползване на дървесина от Горския фонд на територията на община Пещера през 2011 година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.3.Отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс за срок от 5 години на магазин пристройка към трафопост – частна общинска собственост, с цел разкриване на субституираща и поддържаща програма за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.4.Предоставяне на Поземлен имот с №039073, находящ се в местността “Соколски път”, землище на гр.Пещера, на наследниците на Христо Йорданов Илов.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.5.Предоставяне на Поземлен имот с №023134, находящ се в местността “Църнево”, землище на гр.Пещера, на наследниците на Димитър Николов Вълков
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.6.Издаване на запис на заповед, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001.4/2009/008 за проект „Геозащитни съоръжения срещу поройни свлачища, намиращи се южно от урбанизираната територия на гр.Пещера”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.7.Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на Тарифата по чл.3, ал.1 към цитираната наредба.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.8.Промяна на срока за ползване на дългосрочен инвестиционен заем за финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на вътрешната водопроводна мрежа І етап с асфалтиране на улици на курортга „Св.Константин”.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
9.9.Изменение на Решение № 389/30.09.2009г., глава ІІІ, чл.7,ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”
ДОКЛАДВА: Директорът на
ОП”Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура”

9.10.Продажба чрез търг на дълготрайни материални активи / транспортни средства/.
ДОКЛАДВА: Директорът на
ОП”Чистота и поддържане на
общинската инфраструктура”
9.11.Осигуряване на собствен принос по договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009/011 за проект “Подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване на привлекателността на Община Пещера”
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069