Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Декември 2010г. 13:44ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА

1. Провежданетона публичeнтърг с явно наддаване за отдаване под наем на терени:
а) публична общинска собственост, върху които да бъдат разположени преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, по Уникален номер от Регистър на общинските терени, включени в схемата по чл.56 от ЗУТ както следва:
1.1. Обект с Уникален № 11 - Промишлени стоки, находящ се на улица с ос. т. 191 Ж, 191 Е, с площ до 35 кв.м
1.2. Обект с Уникален № 20 - Търговия хранителни стоки, находящ се на ул. «Й. Ковачев», в тротоарно пространство, улица с ос. т. 650, 650 Б, пред квартал 132 (до Биовет АД), с площ до 25 кв. м.
1.3. Обект с Уникален № 21 - Павилион за закуски, находящ се в УПИ I – Училище, кв.159, ул. “Веселин Стайков” (Спортна площадка на ОУ “Л. Каравелов”), с площ до 38 кв.м.
1.4. Обект с Уникален № 9 - Търговия и услуги, находящ се на улица с ос.191 Ж,191 Е, с площ до 20 кв.м.
1.5. Обект с Уникален № 12 - Кафе – аперитив, находящ се на пл. «България», в площадно пространство пред улица с ос. т. 191Ж, 191, с площ до 28 кв.м.
1.6. Обект с Уникален № 33 - Кафе, находящ се в с. Радиливо, улица с ос.т. 79- 80- 81, между квартал 22 и квартал 31 ( до тотопункт), с площ до 52 кв.м.
1.7. Обект с Уникален № 10 - Детска млечна кухня разливочна, находящ се на улица с ос.т. 191 Ж,191 Е, с площ до 15.кв.м.
1.8.Обект с Уникален № 13 – РЕП - павилион за прдажба на периодични издания , находящ се в площадно пространство пред улица с ос.т. 499-612, с площ от 3 кв.м.
1.9. Обект с Уникален № 31 – РЕП - павилион за прдажба на периодични издания, находящ се в кв. Изгрев, междублоково пространство, в близост до улица с ос.т. 282 – 283, с площ от 3 кв.м.

б) частна общинска собственост, върху които да бъдат разположени преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ:
1.1. Терен № 1 находящ се в УПИ I-Вилно застрояване, кв. 19 по ПУП на летовище “Свети Константин”, землище на гр. Пещера, с площ от 20.00 кв.м.
1.2. Терен № 2 находящ се в УПИ I-Вилно застрояване, кв. 19 по ПУП на летовище “Свети Константин”, землище на гр. Пещера, с площ от 20.00 кв.м.
1.3. Обект с Уникален № 23 - Складово помещение,от регистъра на общинските терени, находящ се в УПИ XV – КОО, кв. 123 на улица “М. Такев” № 9а с площ до 60 кв.м.
2. Съгласно местонахождението и предназначението на обектите, и пазарните условия, начални тръжни цени на квадратен метър без ДДС, са както следва:
2.1. Обект с Уникален № 11 - 2.80 лева/кв.м.
2.2. Обект с Уникален № 20 - 2.12 лева/кв.м.
2.3. Обект с Уникален № 21 - 2.12 лева/кв.м.
2.4. Обект с Уникален № 9 - 2.80 лева/кв.м.
2.5. Обект с Уникален № 12 – 2.80 лева/кв.м.
2.6. Обект с Уникален № 23 – 0.80 лева/кв.м.
2.7. Обект с Уникален № 33 - 2.80 лева/кв.м.
2.8. Обект с Уникален № 10 - 2.00 лева/кв.м.
2.9. Обект с Уникален № 13 - 15.00 лева/кв.м.
2.10. Обект с Уникален № 31 – 5.00 лева/ кв.м.
2.11. Tерен № 1 на Летовище «Св. Константин» - 80.00 лева на месец
2.12. Терен № 2 на Летовище «Св. Константин» -80.00 лева на месец

3. Дата, час и място за провеждане на търга – 18.01.2011г., 14.00 часа, стая № 5, I етаж на ОА.
4. Срок за отдаване под наем – 5 години.
5. Депозит за участие в търга в размер на 20лева.
6. Тръжна документация, може да се закупи до 17:00 ч. на 10.01. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите, находящ се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера, срещу заплатена сума от 20лева .
7. Депозитът за участие се внася в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBANBG87SOMB91303332970201, BICSOMBBGSF в “Общинска банка” АД, офис Пещера, до 17.00 часа на 17.01. 2011 г.
8. Документи за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 17.01. 2011 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
9. Документи за участие в търга:
9.1.Заявление за участие по образец;
9.2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на публичния търг или данни за единен идентификационен код (ЕИК) от Агенцията по вписванията;
9.3. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – 45 дни преди датата на провеждане на търга;
9.4. Декларация за липса на просрочени непогасени задължения към Община Пещера.
9.5. Декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
9.6.Документ за внесен депозит;
9.7.Документ за закупени тръжни книжа;
9.8. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
9.9. Архитектурен чертеж с параметри на предлаганото от кандитатите преместваемо съоръжение.

10. Оглед на терените може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №17, от 10.00 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Пещера.
11. Договор за наем със спечелилия участник да се сключи в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, с която се обявява за спечелил и след плащане на достигнатата месечна наемна цена.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069