Събота, 13 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Кметове на кметства, Кметския наместник
Кметове на кметства, Кметския наместник Печат Е-поща
Общинска Администрация - Инфо Общ.Администрация

 Димитър Данчев

Кмет на с. Радилово

ул. Георги Ангелиев 41

тел.: 035562221

email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

  Красимир Николов

Кмет на с. Капитан Димитриево

ул. Георги Димитров 33

тел.: 035592327

email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Апостол Апостолов

Кметски наместник на

с. Свети Константин

тел.: 0897000656

e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 Функции на кмета на кметство

Кметът на район или кметство:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства.

Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.

Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района.

На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.

 _______________________________________________________________________________________

 Пълномощия на кметския наместник:

Кметският наместник:

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
5. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
6. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл.70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигането на полицейския орган;
7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
9. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията на наместничеството;
10. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Кметският наместник може да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069